Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE LASITHUPHA: Akube yingoma

30 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE LASITHUPHA: Akube yingoma

uMthunywa

Trevor Mhlanga

Imisebenzi yakho emihle ingakhulunywa emakhulusini, iphathwe ngo thathawese, banathisane ngayo uhololo, imemetheke njengomkhuhlane wenkukhu, kukwenza uchelese. Isikhathi esinengi, nxa usenza okusiza abanye kumbe okuqeda uhlupho thize awulani lokuthi umphakathi wazi ngokwenzileyo, kodwa kuyafika lemilonyeni yabangakuthandiyo. Uba lesifiso sokuthi nga kuhlala kunjalo, kodwa njengamayezi kuyatshabalala kungabe kusabonakala, kuthulisele ngokuthula komfula ngokuya kwesikhathi, nxa kungela okutsha okwenzileyo. Lapha-ke uyabubona ububi bokuthi okungapheliyo kuyahlola. Kodwa cabanga nxa nga bekuyimpazamo, isenzo esitshekileyo, kumbe inkulumo enxele elokhu ilethwa njalonjalo? 

Izikolo eziphakemeyo kuzwekazi lakwethu, lapha okufunda khona abantwana bezipantsha kukhona okusilelayo. Izingwalo yebo zikhona, kuze kube lezinye ezisindwa luthuli ngokungasetshenziswa, ababalisi zingcitshi, izikhwicamfundo, abantu abaleminyaka bethola imiklomelo emisebenzini yabo. 

Kuzikolo ezifanayo abafundi bazwakala bekhuluma isiphetsheya ndawana zonke, kungathi vele bazalelwa khona. Nxa ungu lowaya onsundu lasemlonyeni, uba yindlubu ewele ephokweni kulezi zikolo, vele ezinye zakhona kazisifundisi isintu. Ozwakala esihulula esakithi, kuba sengazathi weqiwa libhuku, kukhona okukhona ngaye, kumbe njalo kuyala nje ezifundweni zakhe. Isilungu sibekwa njengesilinganiso sokuthi umuntu ufunde okunganani.

Bakhona lakhathesi abacabanga ukuthi ondlebe zikhanya ilanga benza ngokuza ezweni lakithi. Okubaliswa yileli qula labantu, yimfundo, inkolo, lempucuko okwathwalwa lulwandle kusuka khonale kwaze kwathi qithi lapha. Abanye njalo baphendulela indibilitshi, bakhangele izizatho ezenza impi yomzabalazo iqhamuke. 

Ukuncindezelwa, lokuthathelwa umhlabathi, ukuphathwa sanyamazana kwelakho ilizwe, yiwo la mazwi alethwa njalonjalo. Angazi ukuthi wena uthini? Okungefihlwe yikuthi, ulimi lwabo laba bantu lwasiwela sonke, lwabusa izikolo, luzafinyelela lakuzizukulwane zethu. Kambe bona abelungu benzani ukuphendula ngitsho lababusi ukuba bazise ulimi lwabo?

Kungani lokhu okwenziwa yilaba bantu abangela madolo kulokhu kuhlatshelwa lakhathesi, kodwa wena ungenza okuhle, loba okubi kutshabalala kunge kudala? Lanxa kuthiwa . . . lokuhlolayo kuyaphela, kukhanya amanzi alokhu egelezela ekukhumbuleni ukuthi beza abelungu kuleli. Abakwenzayo belapha, besabusa, ngeke kwacima emkhumbulweni ngoba akuphelelanga emilonyeni yabantu, kumaphephandaba lakubomabona kude. 

Kwalotshwa ezinhliziyweni, kwanamekwa ezingqondweni, kwangena ezingalweni, kwaba ngumculo weminyaka oculwa mihla yonke. Nansi isifundo esimqoka, ekwenzeni kwakho umsebenzi ongawo bona ukuthi okwenzayo kuletha nguqukuko bani, okwesikhathi esinganani, njalo ebantwini abanganani? Ukuze umsebenzi wakho ungaphetshulwa ngumoya njengamakhoba, akuthi okwenzayo kufinyelele ingqondo lenhliziyo. Akuhlatshelwe langabantu abangakwaziyo, kufinyelele lakuziphathamandla zombuso, ukuze labanye abazakuzwa bakhuthazeke ukwenza njengawe, okuhle okwenzayo akube yingoma!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263 775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links