Inkukhu zamaqanda zilenzuzo

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Inkukhu zamaqanda zilenzuzo

uMthunywa

Wayne Ncube

INKAMPANI yeAgrovet isikhuthaze abalimi ukuthi bacabangisise ngokufuya inkukhu zamaqanda ngoba zilenzuzo njalo umkambo wamaqanda kawupheli.

Ingcitshi kwezokufuya kunkampani yeAgrovet uMnumzana Paul Nyathi uxwayise abalimi ukuthi bafuye inkukhu zamaqanda ngoba belakho ukuba lenzuzo enhle ngokuthengisa amaqanda kanye lanxa sebezithengisa zingakhula.

“Abalimi sebejwayele ukufuya inkukhu zenyama kakhulu kodwa lenkukhu zamaqanda lazo zilenzuzo enhle ngoba abalimi balakho ukuthi bathole inzuzo ngokuthengisa amaqanda, sebengathengisa inkukhu ezingasabekeliyo zibe ngezokudla.

“Kuyafana lokutshaya inyoni ezimbili ngelitshe elilodwa, ngoba umkambo wamaqanda mkhulu njalo lomkambo wenkukhu zokudla umkhulu lawo,” kukhuluma uMnu Nyathi.

Uphinde wagcizelela ngezindlela abalimi abangazilandela ukuthi bagcine kuhle inkukhu zabo zamaqanda.

“Kulemihlobo emibili yenkukhu ezibekelayo, ezimhlophe kanye lezibomvu, kodwa umehluko wazo yikuthi ezimhlophe zincinyane njalo zidla ukudla okuncane lamakhasi akhona amhlophe.

“Kuthi ezibomvu zona zinkulu njalo ziyadla kakhulu ziphinde zibekele amaqanda amakhudlwana kulalezo ezimhlophe okwenza zibe yizo ezilungele ukufuyela ukuthengisa amaqanda,” kuchaza uMnu Nyathi.

Abalimi baxwayiswa njalo ukuthi ukuze bengalahlekelwa zinkukhu zabo bahlale bezipha umuthi wokuzivikela emikhuhlaneni, lokuquma umlomo kuqakathekile ngoba kwenza inkukhu zihlalisane kuhle njalo zingahlakazi ukudla ndawo yonke.

UMnu Nyathi uphinde wachasisa ngokuqakatheka kokuba kwazi ukuthi inkukhu zamaqanda kumele zigcinwe njani.

“Abalimi kumele babe lolwazi lokufakela inkukhu zabo utshani njalo nje ngoba lokhu kuyavikela ekufeni kwamaqanda njalo inkukhu zamaqanda zifuna amanzi amanengi ngoba zihlala zisidla sonke isikhathi.”

Uphethe ngokubonisa abalimi ukuthi lapho sebebona ukuthi inkukhu zabo zingasabekeli amaqanda, abalimi sebengazithengisa okwenza bengeze inzuzo yabo.

“Okuhle ngenkukhu zamaqanda yikuthi ziyathengiseka njalo nxa sezingasabekeli okwenza umlimi ahlale elenzuzo ngokugcina le imihlobo yenkukhu,” kuphetha uMnu Nyathi.

Share This:

Sponsored Links