Inhlupho zalamuhla: Kalamntwana kodwa kamfuni owami

02 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Kalamntwana kodwa kamfuni owami

uMthunywa

Umkami uyangifihlela imali lokunye
Ngileminyaka emithathu ngendile. Umkami ngumuntu olemfihlo ezenza ngibone sengathi ngenza iphutha ngokuthathwa nguye. Ulabantwana abane phandle, labo ngazitholela ukuthi ulabo. Ngibona sengathi ubengakakulungeli ukuthatha ngendlela enza ngayo.

Ngiyazi ukuthi sidinga uncedo kodwa yena kaboni njalo. Ngiyamthanda umkami kodwa lokhu kuyasehlulakanisa kakhulu. Ukuba lemfihlo sokuze kusemalini. Kangitsheli ukuthi kungani engabuyi lemali endlini. Ngisebunzimeni, ngicela uncedo.

Impendulo
Abanye abantu bathatha isikhathi ukujayela ukuthi sekulomuntu empilweni yabo ngemva kokuthatha.

Khangela ubephila yedwa kungelamuntu obekumele amchazele ngezinto ezehlukeneyo. Ngakho kungenzakala ukuthi umkakho kusenzinyana ukujayela umehluko lo. Zama ukukhuluma laye ukuthi kumele kungabi lemfihlo emzini wenu njengabantu abathetheneyo. Abanye kubangelwa yindlela abakhule ngayo.

Kukhangelisise lokhu ngaphambi kokuthi ufulathele umuzi wakho.

Ngithole ukuthi umkami yisigebenga
Silomnyaka sitshadile lomkami. Ngisanda kuthola ukuthi akasebenzi la ayengitshela ukuthi usebenza khona.

Uthengisa izidakamizwa futhi lisela. Uhlala ephethe umbhobho ngitsho lasendlini. Usibeka loba ngaphi.

Abangane bakhe yimigulukudu yabotsotsi. Sengimesaba futhi kangenelisi ukukhuluma laye ngaloludaba.

Angisafuni ukuba laye.

Impendulo
Kusobala ukuthi kungani umkakho engakutshelanga ukuthi usebenza ngaphi. Kungenzakala ukuthi ulenhloni ngempilo ayiphilayo. Futhi kuyimpilo eyingozi phakathi kwenu lobabili. Kuhle sibili ukuthi wesabele impilo yakho ngoba kayisiyo indlela elingakha ngayo umuzi wenu. Okwesibili akathembekanga kuwe ngoba akazange aphumele egcekeni ngempilo yakhe ukuze uzikhethele.

Zinengi-ke izigebenga ezitshintsha impilo emva kokuhlangana lomuntu ezimthandayo. Ngakho kubalulekile ukukhuluma laye. Kungenzeka ukuthi ulezizatho ezenza aphile impilo le. Abanye bangena ngoba bengatholi umsebenzi, abanye ngoba abenelisanga ukuqeda esikolo. Mbonise ukuthi ikhona enye impilo ngaphandle kwempilo yobugebenga.

Kalamntwana kodwa kamfuni owami
Asenelisi ukuthola abantwana lonkosikazi kodwa mina ngilaye engamzala lomunye. Umntwana lo uleminyaka elitshumi njalo uhlala lonina kodwa uyasivakatshela ngekhefu. Unkosikazi uhlezi emtshaya engonanga lutho. Umntanami useze engasakujabuleli ukuba lathi ngenxa yakhe. Kunzima ukuthi ngikumele lokhu njalo sekudala ingxabano enkulu phakathi kwethu.

Impendulo
Akulula ukubakwazi ukuthi ngeke ube lomntwana njengomuntu wesifazane ikakhulukazi ngoba abantu besifazane bakhula betshelwa ukuthi uze emzini ukuzokhulisa umuzi kungakho kumele umzwisise unkosikazi wakho. Kuvamile ukuthi abantu besilisa bakuthathe njengento encane ukuthi unkosikazi kazali.

Ngaleyondlela owesifazane ubona sengathi awumsekeli. Ungakuthathi ngokuthi unkosikazi wakho ulobukhwele lomntanakho. Indlela ongamsiza ngayo unkosikazi wakho yikuthi umenze azizwe ebalulekile loba engelamntwana. Ngoba abantwana akusiso isabelo sawo wonke umuntu.

Share This:

Sponsored Links