Inhlupho zalamuhla

14 Jun, 2018 - 00:06 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Sitshadile, asilabantwana

Ngagana indoda engitshiya ngeminyaka engu-22 ubudala kanti mina manje ngileminyaka engu-34. Sesileminyaka emihlanu sitshadile kodwa asilabantwana. Loba yena esola ukuthi yimi engilohlupho, kangikaze ngimtshele ukuthi ngake ngazithwala umntwana wenye indoda engangithandana layo kudala kodwa ngakhipha isisu. Angikaze ngimtshele ngempilo yami yaphambilini ngoba angifuni angahlulele.

Sekunzima ukuphumela obala manje ngemva kweminyaka le sitshadile. Wangidingela amaphilisi awokungincedisa ukuthi ngizithwale njalo useze engitshela ngokudla okumele ngikudle lokungamelanga ngikudle. Angazi ukuthi ngenzenjani, ngoba ngiyazi mina ukuthi angilankinga. Laye uthi kalahlupho kodwa akafuni ukuthi siye kudokotela. Senzenjani?

Impendulo:
Kunzima kakhulu ukungabi labantwana nxa litshadile. Kodwa ngeke lazi ukuthi ngubani olohlupho ngaphandle kokuthi libone udokotela. Lokuzithwala owake wakwenza akutsho ukuthi ungaba lenkinga manje. Ngodokotela kuphela abangakuqinisekisa lokho. Ukubona udokotela kuzakwenza lazi ukuthi libhekane lani khona lizakulwa lento eliyaziyo lobabili.

Kasathembekanga, kangifuni athole lutho
Sileminyaka emine sitshadile lomkami. Asizange sikhulume ngomhlobo womtshado esizawutshada ngaphambi komtshado. Unkosikazi wami wangena kulo mtshado engalalutho khathesi ayikho into angelayo.

Okungiphatha kubi khathesi yikuthi kasathembekanga kimi izikhathi ezinengi kodwa ngiyesaba ukumtshiya ngoba uzathola zonke imali zami ayezidla lezithandani zakhe. Ngifuna aphume aphele empilweni yami kodwa angazi ukuthi kuzakwenzakalani ngemali yami. Angifuni athole lutho.

Impendulo:
Kubalulekile ukuvumelana ngaphambi kokuthi litshade ngomhlobo womtshado elifuna ukuba lawo. Ngeshwa nxa lingakwenzanga lokho kuthathwa ngokuthi lifuna lumtshado ohlanganisa amafa. Nxa usamthanda unkosikazi wakho zamani ukubonana labeluleki bemitshado ukuze balisize ukulungisa umtshado wenu. Nxa selivumelene ngokuthi alisafuni kuba ndawonye kungcono ubonane lomeli wakho ukuze akuchazele kuhle ngendlela okumele uyithathe ukuze ungakhali ngaphansi kwalo umtshado wenu.

Kunzima ukujabulela ucansi ngenxa yendoda engasebenziyo
Sesilomnyaka sihlala ndawonye lesoka lami. Angiganile. Ngiyamthanda kakhulu kodwa ukuswela umsebenzi kwakhe sekuqala ukudala inkinga ebudlelwaneni bethu. Ngazi ukuthi indoda kufanele ivuke ekuseni iyosebenza. Kanti yena cha uhlala endlini alinde mina ngibuye lesinkwa ntambama. Lokhu sekuqala ukungenela ngitsho endlini yethu yokulala. Ngiyehluleka ukuthatha indawo yami yokuba ngunkosikazi endodeni engatshengisi impawu zokuba yindoda ekhaya.

Impendulo:
Awuchazanga loba umkakho uyawudinga umsebenzi kodwa ingawutholi. Zama lawe ukumsiza lapho ongamsiza khona ukuze athole umsebenzi. Nxa ungakaze ulukhulume loludaba laye, yiso lesi isikhathi sokwenza njalo. Kubalulekile ukuthi azi ukuthi kuyakukhathaza ukungasebenzi kwakhe. Njengendoda kumele avuke abelecebo.

Share This:

Sponsored Links