Ingulube zifuna ukunakekelwa ukuze zibelenyama elohlonzi

27 Jul, 2023 - 00:07 0 Views
Ingulube zifuna ukunakekelwa ukuze zibelenyama elohlonzi

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABATHENGISA imithi yezifuyo leyezilimo abeFarm and City sebexwayise abafuyi bengulube ngendlela abangazilandela ukuze izibaya zabo zikhule masinyane.

Oyingcitshi kwezempilakahle yezifuyo esitolo lesi uMnumzana Itai Shambambeva uxwayise abafuyi ngendlela abangazilandela ekufuyeni ingulube ezigoqela ukudla, izibaya lokunakekelwa kwazo.

“Nanzelelani ukuthi lapho eliyakha khona izibaya akungeni langa elinengi ngoba ingulube azifuni kuhlatshwa lilanga kakhulu. Izibaya lezi kumele zakhelwe endaweni eziphezulu, lokhu kwenzelwa ukubalekela umqando kanye lokutshisa,” kuchasisa uMnu Shambambeva.

Uthe okunye okuqakathekileyo yikuhlanza isibaya lesi ngezibulala magcikwane.

“Gezisani izibaya ngemithi ethengiswayo ebulala amagcikwane esithi ngesilungu ngama-disinfecting liquid. Umuthi okuthiwa yi-Kerol concentrated black disinfectant yiwo oyenza ngcono ekubulaleni amagcikwane asesibayeni.

“Umuthi lo ubulala amagcikwane alakho ukubangela imikhuhlane enjenge-colibacillosis.

“Ngalesisikhathi sebusika kuyagodola, ezibayeni zengulube kumele kukhudumale, kulabo abalamagetsi sibaxwayisa ukuthi bathenge ama infra-red lights asetshenziswa ukukhudumeza ingulube, besokusithi abangela magetsi bayenelisa ukusebenzisa imbawula ezibayeni ukuze ingulube zikhudumale.

Sikhangelele ukuthi esibayeni kwendlalwe utshani phansi ukuze ingulube lezi zinganyatheli phansi, kodwa linanzelele ukuthi kalibekeli utshani buze bubemanzi,” kulandisa uMnu Shambambeva.

Uthe ingulube kumele zinikwe ukudla okwaneleyo.

“Ingulube kumele zidle zisuthe, ukudla kwezinga laphezulu ukuze inyama ibe ngeyohlonzi lwaphezulu,” kuphetha uMnu Shambambeva.

Share This:

Sponsored Links