Ingcitshi zincoma umthetho woKUTHENGISWA KWESIVUNO

22 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Ingcitshi zincoma umthetho  woKUTHENGISWA KWESIVUNO uMnumzana Paul Zakariya

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
AMANKAMPANI enza amafutha kanye lawezigayo asencome umthetho weStatutory Instrument 96 lo 97 ka2021 wokuthengiswa kotshinda kanye le-soya beans obopha labo abathengisa ngudlu izivuno zabo, obusenza bathandabuze ukwenza amakhontileka labalimi ngokwesaba ukulahlekelwa.

Umthetho lo, uchaza ukuba i-soya beans kunye lotshinda kumele kuthengiselwe iGrain Marketing Board kumbe inkampani umlimi enze layo ikhontileka loba ama-agency. Ama-agency angaba ngamankampani kaHulumende loba ibhizimusi emele uHulumende ephatheka ekuqoqeni, ekugcineni, ekwabeni kumbe ekuthengiseni isivuno njalo umuntu onikwe imvumo uzathathwa ngendlela efaneleyo.

Lokhu kutsho ukuthi nxa kuthengiswa utshinda inkampani esemthethweni yiCottco, ngokunjalo yiyo ezathenga kubalimi. Abalimi babona angathi lanxa umthetho weSI ubalulekile ekuvimbeni ukuthengiswa ngudlu kwesivuno, uHulumende kumele aqinisekile ukuthi bathola impahla eneleyo kumankampani enza amakhontileka labalimi njalo intengo kumele ikhange.

UMqondisi weZimbabwe Farmers Union uMnumzana Paul Zakariya uthe umthetho weStatutory Instrument uqonde ukubhekana lokuthengiswa ngudlu kotshinda kanye le-soya beans. Ungezelele wathi labo abafuna ukuwoda baba banengi ngalesi isikhathi njalo bayabe bethatha isivuno sabalimi bebabhadala ngemali engatsho lutho andubana bayethengisa isivuno leso ngemali ephezulu.

Uthe umthetho lo ucacile ukuthi abamakhontileka kanye lama-agents bathenga kuphela isivuno abasivumelanayo kusenziwa ikhontileka.

UMnu Zakariya uthe abalimi botshinda lokhu belindele imali zesivuno sesigaba esidluleyo wengeza ngokuthi ukuze kube lokuthembana kuhlangothi lolu, kubalulekile ukuthi amankampani enza amakhontileka agcwalise izibopho zawo ezisilelayo.

UDokotela Prince Kuipa onguAgricultural Economist unanzelele ukuthi abalimi kumele bathengisele amankampani abenze lawo amakhontileka wengeza ngokuthi umthetho weSI kawutsho ukuthi iGMB isizathenga utshinda. I-Cottco okuyiyo inkampani eyanikwa imvumo yokwenza lokhu yiyo ezathenga utshinda kubalimi ngaphansi kwePresidential Inputs Scheme.

Share This:

Sponsored Links