Uncategorized

Indaba yesilo seGwanda yaphambili…“Kangifuni kubabona otsikamutanda”

15 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Indaba yesilo seGwanda yaphambili…“Kangifuni kubabona otsikamutanda” Induna uKhulumani Mathema

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
LANXA izakhamizi zeGwanda zikhathazekile ngokufa buthumuthumu kwezifuyo zazo kubangelwa yisilo ezingasiqondisisiyo ukuthi siyini, induna yakulesisigaba isifunge yagomela ukuthi ngeke ivumele otsikamutanda ukuthi bazohlahlula kuqedwe udubo lolu.

Isilo lesi esesidlisa luklubhu izakhamizi zesigabeni seMakwe kuwadi 8 kubikwa singangena esibayeni sifika silume isifuyo simunye igazi size sife.

UMthunywa uzwe ukuthi isilo lesi ebesandise ukuhlasela imbuzi phakathi kobusuku kula amalanga sesihlasela ngitsho lengulube njalo singangena esibayeni siphuma sibulele izifuyo ezimbili kumbe ezintathu.

Izakhamizi zesigabeni lesi sezihlalele evalweni njalo ngoba zicabangela ukuthi mhlawumbe isilo lesi asisoze siphelele ekuhlaseleni izifuyo kuphela kungenzakala sixhwale sicine sesihlasela ngitsho labantu khepha kubikwa komunye umuzi sike sangenela abantwana ababili engutsheni.

Intatheli kaMthunywa ixhumane lokhansila wakulindawo uNkosazana Rachel Ncube oveze ukuthi isilo sesibadlisa luklubhu njalo sebesesabela ngitsho lempilo zabo.

“Isilo ngeqiniso sikhona njalo kulomama oseke wasibona walwisana laso kodwa senelisa ukuphunyuka sabaleka.

“Umama lo uthi abantwana bathi bemtshela ukuthi kulento phakathi kwengubo wadobha isimbo wasigwaza, ngokutsho kwakhe uthi igazi lesilo lesi linuka okwesabekayo njalo wathi esebona angani usesibulele watshayela ezinye izakhamizi ukuthi zizombonisa.

“Izakhamizi zafika lazo zalwisana laso okwesikhathi eside, kodwa zihlutshwa laliphunga laso elalizihitsha. Kwezinye izikhathi sasikhangeleka sengathi sesiqulekile kodwa isimanga senelisa ukubaphunyuka sabaleka,” ngu Khansila Ncube lo.

Uqhubekele phambili esithi abomuzi lo bahle babaleka bayahlala kobabakazi kodwa sebekhonale kubikwa basebetshaywa yizinto abangaziboniyo.

UMthunywa uzwe njalo ukuthi ngoLwesihlanu kuviki ephelileyo isilo lesi savuka sihlasele ingulube kanye lembuzi.

Ukuhlaselwa kwezifuyo zezakhamizi lokhu besokusenza zidinge imvumo enduneni ukuba kungene otsikamutanda ukuze bazobasiza okuyikho okwaliwa yinduna uMathema.

Induna uKhulumani Mathema ithe lanxa izakhamizi zilahlekelwa yizifuyo zazo ngendlela ebuhlungu, ngeke ivumele otsikamtanda ukuthi babeyibo abaxazulula lindaba.

“Otsikamtanda sebehuquluzele abantu abanengi imfuyo yabo endaweni ezitshiyeneyo behamba beqamba amanga ukuthi bakhipha izinto.

Ngenxa yesizatho lesi ngeke ngibavumele bangene kweyami indawo sikhula nje indaba le sengiyise emawofisini eNational Parks ukuze bazosincedisa ukubamba isilo lesi.

“Nxa kungehlula lokhu mina kanye lequla labadala eliyilo elingincedisayo ukukhokhela isigaba sizahlala phansi sidinge ezinye indlela zokuthi kubanjwe lesi silo kungabi lesakhamizi esitshontshelwayo.

“Okunye okungenza ngingabafuni lapha otsikamutanda yikuthi bayaxabanisa izakhamizi zicine zitshayana amakhanda sezikhombana ngobuthakathi obungekhoyo besebesuka behamba abantu basale bebulalana,” kutsho induna uMathema.

Induna iphethe ngokuthi ithole umbiko ovela komunye usobhuku wokuba kulezinja ezitholakale ziluma imbuzi endaweni efanayo kungakho kumele kubanjiswane lengatsha ezehlukeneyo ezithintekayo kutholakale indlela eyiyo eqondileyo yokuphathisa izakhamizi.

Share This:

Sponsored Links