Incwadi yokufa iqakathekile

21 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Incwadi yokufa iqakathekile

uMthunywa

Phumulani Mpofu

ABANTU abanengi jikelele emhlabeni ababoni ukuqakatheka kwencwadi yokufa.

Incwadi yokufa iyisiqokoqela empilweni yomuntu wonke njalo nxa ingekho izinto zonke ezifunakala empilweni azihambi kuhle.

Abantwana abanengi bayadubeka ngenxa yokuswelakala kwencwadi yokufa, abanye abafundi njalo abatholi amalungelo abo elifa (inheritance).

Inhlanganiso yeTrinity isebenzisana lezinye inhlanganiso ikhuthaza umphakathi ukuthi abhalise incwadi zokufa kulesikhathi njalo izihlobo zingabambi incwadi yokufa ngenxa yendaba zokufuna amalobolo emulini.

Lokhu kufana lokuhlukuluza abantwana ngoba bayabe bengela ncwadi zokuzalwa njalo bacina bethathelwa ilifa yizihlobo.

Amalungelo abantwana kumele ahlonitshwe ngoba yibo ikusasa lethu, kumele bathole ilungelo lokuzuza ilifa labo eligcweleyo kungela kuxabana emulini.

Imuli ezinengi ziyadubeka ngenxa yokuswelakala kwencwadi yokufa.

Incwadi yokufa iyisisekelo sokwabiwa kwelifa, ekubhalisweni kwencwadi zokuzalwa lasendabeni yezindlu (estate).

Abantu balomkhuba wokubambela abantwana incwadi zokufa zabazali ngoba umuyi engabhadalanga amalobolo, okwenza abantwana bangatholi amalungelo abo.

ITrinity incedisa uzulu ukuthi abe lolwazi ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukubhalisa incwadi yokufa njalo lokuthi nxa umuntu elahlile engancedakala njani ukuthi athole lincwadi.

Abantwana abatshiywe ngabazali benelisa ukuthatha incwadi yokufa nxa beseleminyaka engu-18 yokuzalwa.

UNomzana Sibanda ekhulumisana loMabhena ohlala esigabeni seNkulumane koBulawayo owatshiywa ngumkakhe wathi, “Umamazala wami wathatha incwadi yokufa yomkami wala layo ngoba engafuni ngidle ilifa lomntanakhe, mina angilandaba lelifa, ngifuna umzukulu wakhe athole incwadi yokuzalwa afunde.”

Ukugodla incwadi yokufa akukho emthethweni njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi bengavimbeli abantwana amalungelo abo .

ITrinity Project ikhuthaza abantu ukuthi bebhalise incwadi yokufa kulesikhathi njalo bengagodli incwadi ngoba kuphazamisa ukuphila kwabantwana.

Nxa umuntu ethatha incwadi yokuzalwa kumele kube le-burial order, isihlobo esiseduze njalo nxa incwadi yokufa isilahlekile kudingakala inhlawulo efunakalayo emahofisini kaHulumende le-death entry number njalo i-death entry number itholakala ekhansilini.

-Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi [email protected] lakuFacebook page ethi Trinity Project Zimbabwe

Share This:

Sponsored Links