Impawu ezitshengisa ukuthi inkomo sokumele ithengiswe

27 Jul, 2023 - 00:07 0 Views
Impawu ezitshengisa ukuthi inkomo sokumele ithengiswe Izifuyo

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ebona ngempilakahle yezifuyo eyeLivestock Production Development isixwayise abafuyi benkomo zochago, ngempawu okumele bazinanzelele enkomeni zabo ezingabancedisa ukuthi bangaqhubeki begcine inkomo ezingasabaniki inzuzo.

UMnumzana Cosmas Muzunde oyingcitshi kwezokufuya inkomo zochago kunhlanganiso le, esabelweni seMatabeleland North uthe abafuyileyo kumele bananzelele ukuthi inkomo zabo ziyehlisa kakhulu, kaziphunzi njalo kazihlaselwa yimikhuhlane ngoba ngezinye zempawu ezitshengisa ukuthi inkomo leyo sokumele ithengiswe.

“Inkomo yinye ngayinye kumele ikunike ithole elilodwa ngomnyaka kanye lochago oluhambelana lesilinganiso sokudla oyipha khona. Sikhangelele ukuthi ngesikhathi inkomo isiqalisa ukuhlupha ingasalethi inzuzo ecacayo ibe isileminyaka engu-15 njalo isizele amathole angu-15 ngoba ngomnyaka kumele izale.

“Nanzelelani ukuthi ukudla elikupha inkomo zenu kuhambelana lochago elilusenga nkomeni. Nginike umzekeliso, nxa unika inkomo eyodwa i-15 litres yokudla yona kumele ikuphe 20 litres yochago kusiya phezulu.

Kodwa nxa ungabona usuthola uchago olulutshwane olungaphansi kwe 20 litres, lokhu kuyabe kuluphawu olutshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle empilweni yenkomo zakho, kuyabe sokumele uyithengise,” kuchasisa uMnu Muzunde.

“Okunye okungakutshengisa ukuthi inkomo sokumele ithengiswe yikuhlala iphunza. Kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi ilandelwe kodwa ingabi lebele, lakho ngolunye uphawu oluveza ukuthi sokumele ithengiswe inkomo leyo.

“Kulemikhuhlane etshiyeneyo ehlasela inkomo zochago layo yenza zingalethi inzuzo ethe xaxa. Nxa sezihlaselwe yimikhuhlane kuyabiza ukuthi zithengelwe imithi ngoba kuyabe kulokhe kusidla esikhwameni, ukuthi ibhizimusi ingawi kumele uhle uyithengise.

“Nxa lithengisa inkomo zenu, thengiselani emabhutsha lingathengiseli abanye abafuna ukuqala ibhizimusi yokufuya inkomo zochago ngoba isizatho sokuthi zithengiswe yikuthi ziyabe zingasenzi kuhle.

“Ekuthengiseni kwenu lingakhangeleli intengo ephezulu ngoba lezi akusizo nkomo zenyama,” kulandisa uMnu Muzunde.
Uphethe ngokuxwayisa abafuyi benkomo ukuthi bahambe bayefundiswa ngokufuya inkomo lezi.

“Kuqakathekile ukuthi abalimi bahambe kuma-workshops bayefundiswa ngezinye indlela zokufuya ezitshiyeneyo, abangazilandela njalo ezingathuthukisa amabhizimusi abo kwezokufuya,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links