Uncategorized

Imbuzi nama ehlombe lesela . . . Litholakale lilele liyiqamele

19 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Imbuzi nama ehlombe lesela . . . Litholakale lilele liyiqamele Isela lembuzi

uMthunywa

Nobuhle Mgwaqo

LITSHONELWE lilanga isela lembuzi ebeselihluphile eFilabusi nanko phela lithe ngemva kokutshontsha imbuzi kwelinye ipulazi yanamathela ehlombe okwamahola amane, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Isela leli okutholakale ukuthi nguMacingicingi ngenxa yokuba lihlala litshontsha linamathelwe yimbuzi kaMnumzana Nkelo Moyo kumaviki amabili adluleyo.

UMthunywa uzwe ukuthi isela leli beselitshontshe imbuzi phose eziyisificaminwe mibili esibayeni sikaMnu Moyo epulazini leMswela lize linamathelwe ngeyokucina.

Kubikwa uMacingicingi ubeselomkhuba wokungena ezibayeni zabantu ngehola lesithathu ekuseni esiyatshontsha.

Intatheli kaMthunywa ixoxisane loMnu Moyo ecingweni oveze ukuthi uMacingicingi watholakala egangeni elibucwadlana lepulazi lakhe eqamele imbuzi le esesehluleka ukuyethula ehlombe.

“Kukhanya isela leli laqala lakhama imbuzi le lisesaba ukuthi lingahamba layo izahamba ikhala laseliyifaka ehlombe ingahlinzwanga lingazi ukuthi selizithezele olulenkume nanko phela yahle yanamathela kokuphela ehlombe layo.

“Isela lithe seliphumile esibayeni langena iganga laselilala esixukwini, mhlawumbe laselisindwa yimbuzi le. Kuthe ekuseni ngehola lesikhombisa lezwakala ligomela esixukwini lilele liyiqamele abantu basebelivusa kodwa imbuzi yala inamathele ehlombe lasisitheka layo laze lavuka laseliveza ukuthi liyitshontshe esibayeni sami, yikho ukuthi lami ngitshayelwe ucingo sengizobona ukuthi kwenzakalani,” kulandisa uMnu Moyo.

UMthunywa uphinde njalo wakhulumisana loMnumzana Lewis Malunga onguye okhangela imbuzi lezi, oveze ukuthi balephurojekithi yembuzi encinyane bengamalunga amane.

“Silephurojekithi encinyane yembuzi kodwa imbuzi ezinengi ezilapho ngezikaMoyo kungakho ubesetshontshelwe imbuzi ezingaba yisikhombisa loba yisificaminwe mibili. Ngelanga lokubanjwa kwalo kukhanya isela leli lafika ekuseni ngehola lesithathu labulala imbuzi le phakathi esibayeni laseliyithwala ehlombe lingayihlinzanga kodwa lehluleka ukuyethula okwenza lalala liyiqamele egangeni.

“Ekuseni selibonakele lathutsha lilokhu liyithwele njalo lisehluleka ukuyethula laze lenelisa ukuyethula uMoyo esethe liyibeke phansi.

“Aluba uMoyo kalilayanga ukuthi liyethule imbuzi le, lalingatshona elikaMlimu ilanga lilokhu liyithwele ehlombe,” kuchaza uMnu Malunga.

UMthunywa uxoxisane lesinye njalo isakhamuzi sakule indawo esingathandanga ukuveza igama laso esiveze ukuba isibaya salungiswa yikho nje isela leli lanamathelwa yimbuzi ehlombe.

“Isibaya lesi kungenzakala ukuthi sabiywa yikho nje isela leli laze labanjwa ngoba lokhu beselikwenze okwamahlandla ambalwa.

“Abantu labo esigabeni besebethwele nzima ngokutshontshelwa imbuzi lisela leli,” kuchaza umfakazi lo ongathandanga ukuqanjwa.

UMnu Moyo ebuzwa ukuthi kukhona yini angabe wakwenza esibayeni okuyikho okungabe kwenza isela leli labanjwa uthe akukho.

“Akukho engakwenzayo esibayeni sami ngaphandle nje kokukhuleka, uNkulunkulu nguye okwenzileyo lokhu,” kuphetha uMnu Moyo.

Share This:

Sponsored Links