Imbhida ye-rape ingalinywa umnyaka wonke

05 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Imbhida ye-rape ingalinywa umnyaka wonke imibhida ye- rape

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isixwayise abalimi ngendlela eqondileyo yokulima imbhida yohlobo lwe-rape ukuze umlimi abe lenzuzo emangalisayo.

UNkosazana Treggy Mpofu oyingcitshi kweze-horticulture ubike ukuthi imbhida ye-rape ingalinywa loba ngasiphi isigaba somnyaka ingqe siphathwa ngendlela efaneleyo.

Uthe abalimi balakho ukuhlala belesilimo lesi ezivandeni zabo.
UNkszn Mpofu uthe kuqakathekile ukuthi umlimi aqale ahlolisise umhlabathi wakhe engakahlanyeli isilimo lesi njalo umvundiso ozawufaka lawo kumele ufakwe imithi yokubulala imikhuhlane engahlasela isilimo lesi.

Ekhuluma loMthunywa uNkszn Mpofu uthe i-rape kumele nxa ihlanyelwa itshiyane nge-15 kusiya ku-30cm emizileni njalo umvundiso ongasetshenziswa ngu-Compound C.

Isilimo lesi yisilimo esilula esingalutho ukuphambaniseka ngakho umlimi nxa esihlakulela kumele abone ukuthi akaphambanisi impande zaso.
“Kulemikhuhlane evame ukuhlasela isilimo lesi ngakho abalimi kumele baqaphele benelise ukuba baphangise bavikele isilimo sabo singakatshabalali.

“Kulezibungwana eziyingozi ezandise ukuhlasela imibhida ezibizwa ngokuthiwa ngama-bagrada bug zihlasela amahlamvu esilimo acine esetshintsha umbala abe lithanga. I-red spider mite ngomunye njalo umkhuhlane ohlasela imbhida ye-rape ubonakale amahlamvu abe lembobo kumbe ubulembu,” nguNkszn Mpofu lowo.

Kuqakathekile ukuba umlimi nxa evuna akhiphe konke angatshiyi lutho. Okunye njalo kumele isivande sakho sihlale singelakhula.

Share This:

Sponsored Links