Imbangela yokukhithika kwensiba zenkukhu

08 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Imbangela yokukhithika kwensiba zenkukhu

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
Lanxa kwezinye inkukhu kuvele kungumdabuko wazo (1 – 3) kwezinye (4 – 10) kuyabe kudingeka ukuthi udingisise imbangela ube usukuvikela.

1. Ukuzihlanza

Yisikhathi lapho inkukhu ezihlanza khona ngamafutha asensibeni ezisemuva. Kuyimvelo njalo kuvamile. Amafutha la enza insiba zivimbe amanzi njalo zenelise ukuguqula uVitamin D ovela elangeni asebenziseke.

2. Ukulahleka kwensiba ezindala ukuze kumile ezintsha

Izikhukhukazi zingalahlekelwa zinsiba ezindala eqolo, esifubeni, ekhanda kumbe empikweni. Izinga lokubekela liyehla ngoba isilinganiso sama-protein se 80% sesisiya khulisa insiba ezintsha. Ungeke ukulawule kodwa ungaphangisisa uhlelo lolu ngokunika inkukhu ukudla okulezinga lama-protein eliphezulu (20%).

3. Ukulalela

Ngesikhathi sokulalela amaqanda, isikhukhukazi singakhipha insiba zesifubeni ukuze silungise indawo yokulalela ukwenzela ukuthi umzimba waso uthinte amaqanda. Kuyenzakala lokhu.

4. Ukuhlukuluzwa kwezinye inkukhu

Amaqhude angakhetha ukuhlukuluza enye inkukhu ngoba isanda kungena esilugwini, njalo incane, kumbe ilombala owehlukene lowezinye. Lokhu kungabangela ukuthi isale ingaselansiba.

5. Amaqhude

Nxa amaqhude elandela izikhukhukazi ayabambelela ensibeni zazo njalo inzipho ezinkulu zingasusa insiba. Amanye amaqhude athanda ukugijimisa isikhukhukazi esisodwa kumbe nxa amaqhude emanengi kutsho ukuthi izikhukhukazi zicina zithwala nzima. Iqhude elilodwa lingalandela izikhukhukazi ezilitshumi.

6. Ukukhathazeka

Ukukhathazeka lakho kungabangela ukulahleka kwensiba zenkukhu. Kungabangelwa yikugula, ukufaka kwenkukhu ezintsha esilugwini, ukutshisa kumbe ukususwa zisiwe kwenye indawo. Kukhangelele lokhu.

7. Ukusilela kwama-protein

Lokhu lakho kungabangela ukulahleka kwensiba ngoba ama-proteins ayadingeka ukulungisa izicubu esezigugile kanye lokukhula kwensiba. Bona ukuthi ukudla kwazo kulezilinganiso zama-protein ezidingakalayo kumhlobo kanye lobukhulu benkukhu zakho.

8. Ukutshintshwa kokudla

Kungabangela ukulahleka kwensiba. Nxa kudingeka, kwenze mbijana mbijana ukuze zingethuki kumbe zikhathazeke, ngoba lokhu kungabangela inhlupho kumpilakahle yazo. Nika inkukhu zakho ukudla okulama-proteins eneleyo, ama-vitamins kanye lama-minerals.

Share This:

Sponsored Links