Dibadiba lembongikazi yakoNtuthu Ziyathunqa

25 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Dibadiba lembongikazi yakoNtuthu Ziyathunqa UPrecious Ncube obizwa Sphithiphithi

uMthunywa

KULEZINSUKU intsha ihlalela iziphiwo zayo kodwa kuhlukile ngentombi yakoNcube abayibiza ngokuthi Sphithiphithi edume kwezenkondlo. Yekela iphephandaba likazulu kuliviki likuhlephunele lindaba etshisiyo.Nango-ke umaphithizela uPrecious Ncube uyaziveza lamhlanje, yazi ngaye ngokulandela ingxoxo ekhwabithekayo engaphansi ephakathi kukaPrecious Ncube (PN) lentatheli kaMthunywa uMusa Janga (MJ).

MJ: Singakabambi okunengi sifuna ukwazi okuncane ngawe. Sijikele ngamafitshane ukuthi ngubani uPrecious?

PN: UPrecious Ncube yintombi eleminyaka engu-20 yokuzalwa.. Ngihlala koBulawayo elokitshini leMagwegwe North. Ngafunda eMagedleni Primary School ngasengisiyafunda eNketa High School.

Emsebenzini wami ngaziwa ngelithi iSphithiphithi the Queen of Gwandaland ngoba ekhaya ngiphuma eGwanda. Ngisebenza ngikhonapha koBulawayo.

MJ: Uzulu ufuna ukwazi ukuthi elithi “Sphithiphithi” lisukela ngaphi?

PN: Elithi Sphithiphithi ngalinikwa kumsakazo weSkyz Metro kuhlelo olithiwa ama-dramatics njalo ngiyalijabulela kakhulu lelibizo ngoba liwuveza sobala umsebenzi engiwenzayo.

MJ: Wabona nini ukuthi ukuba yimbongikazi yiso isiphiwo sakho?

PN: Ngaqala ukwenza inkondlo ngisesemncane ngisenza izifundo zami zemfundo yaphansi eMagedleni Primary School.

Ngangisenza njalo ezinye inkondlo enkonzweni yeBrethren-In-Christ Church kwathi senginguFomu 4 ngomnyaka ka2016 ngaqala ukubhala ezami inkondlo. Ngamafitshane ngingathi isiphiwo lesi savela ngisemncane.

MJ: Njengoba sulesikhathi waqala lumsebenzi sufike ngaphi ngawo?

PN: Njengoba ngitshilo ekuqaleni ngenza kuhlelo lwama-dramatics kuSkyz Metro FM. Ngiyavela njalo ku-Khulumani FM, lokhu kutshengisa ukuphumelela mbijana mbijana.

Ngilethemba lokuthi ngokuya kwesikhathi ngizafika khatshana ngalumsebenzi, bayatsho ukuthi ukugijima ayisikho kufika ngakho ngizafinyelela lapho engifisa khona.

MJ: Sezingaki inkondlo zikaSphithiphi kusukela ekuqaleni?

PN: Inkondlo zami engazibhalayo sezilitshumi, ezinye ngisazibhala. Ngifisa ukuthi kusiyafika umnyaka ozayo sezilitshumi lanhlanu.

MJ: Uzulu uzamukela njani inkondlo zakho?

PN: Abantu bayazijabulela inkondlo zami ngoba ngizenza ngolimi lwesiNtu. Lokhu yikho okubenza bazilalele kakhulu. Okunye okwenza bazijabulele yikuthi zilemfundiso enhle kwabasakhulayo.

Kulethiwa ‘‘Amasiko’’ yona ifundisa intsha ngokuqakatheka kwamasiko, intsha enengi iyaphambuka endleleni icine ingasazi amasiko akibo kulenye njalo ethi ‘‘Uthando lukamama’’ le yona ifundisa ngokuqakatheka kwabazali, ikakhulu omama.

MJ: Njengoba usasemncane kanje ungathini kwabanye ontanga bakho?

PN: Engingakutsho kwabanye bami yikuthi kabangafihli iziphiwo zabo. Kumele baziveze ngoba akwaziwa okwanonisa ingulube ngoba balakho ukuyafika khatshana ngazo.

Share This:

Sponsored Links