CORONAVIRUS: Mfananisi wokungafaniyo

16 May, 2020 - 08:05 0 Views
CORONAVIRUS: Mfananisi wokungafaniyo

uMthunywa

Sakubona

Siyakubona

Kodwa ngithi  nanzelel’ uphind’ unanzelisise

uSinothi lo Sdubekile sokufana

 

Mbulali wabantu!

Mbulali wezizwe!

Mbulali wamaphupho!

Ngivumele ngikubiz’ amagama

Ngob’iqinis’ angaz’ ukub’ uyini njal’ ujongeni.

 

Ungab’ uyisinanakazana na?

Sona  sinanakazana bani esinanka  kangaka

Izalukazi lamakhehla

Izintombi lezinsizwa ezingonanga lutho?

Ungab’  ungumuhlwa na?

Muhlwa bani odl’ amapulank’ alatshiweyo?

Zulu ban’ elinetha loyembetheyo?

Mbane ban’ obhidliza laph’ okubiye khon’ osiyazi?

 

Awe mhambuma!

Ngokuthinta nje isithandwa sam’ uhamb’ utsholobel’ emzimbeni wakhe

Ubhidlize yonk’ ingaphakathi yakhe

Sikhwehlel’isithandwa sami’

Umphimbo was’ uwome qha

Okwe  nkangala yasekalahari

 

Bagijime baye kobosiyazi

Bahlawule ngenkomo ezimnyama lezimhlophe bethi yebo ye bayazi kodwa amathamb’ abo  sebehlule

 

Bagijime baye kuma phorofitha

Bachele ngamanzi bethi yebo ye bayaphorofitha

Kodw’ okwanamuhl’ ingilosi zabo ziyala

 

Odokotela bethi yebo siyelapha kodwa low’ okwamanje kelapheki Awakh’ ama ventileth’ ,amatshubhu lamaphilis’ okumelapha

Sizath’ ukumphosela

Kweyakhe yedw’ indl’ okungangeni ngeni muntu

 

Awu! We!

Awu!

Mal’engaka , mali  yaphelel’ ezibhedlela,kubosiyazi lakubaphorofitha

Izinothi lazo sezehlulek’ ukukuqilibezela ngemali yazo

Ubhidliz’ okufanayo nje

 

Mabhidliza,

Kanje bakubiza bethi “Covid-19”

ngithi

Nanzelela

unanzelelisise

Sokufana nj’ isinothi lo Lazarus.

 

Ilotshwe ngu Racheal Voko Ncube

Share This:

Sponsored Links