Uncategorized

Babulawa mahlayana abansundu ngamapholisa kweleMelika

11 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Babulawa mahlayana abansundu ngamapholisa kweleMelika uGeorge Floyd

uMthunywa

NguDkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eseBelgium
BAKWETHU, ubandlululo yimvukuzane etshiya izibavu ezingapholiyo ezinhliziyweni zabantu. Kuyadanisa ukuthi abantu abansundu lokhu bekhangelelwa phansi, ikakhulu eMelika, eYurophu lakwamanye amazwe agcwele abamhlophe.

Kangitsho ukuthi wonke umuntu omhlophe ulobandlululo. Hatshi, akunjalo. Banengi abamhlophe abazi ukuthi sonke sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu labalwela amalungelo oluntu, babe khona njalo abansundu ababandlulula abamhlophe.

Mhlaka 25 kuNkwenkwezi amapholisa eMinneapolis kweleMelika abulala uGeorge Floyd. Waphela umoya umntanabantu ipholisa limhlezi amadundulu. Lamklinya emphinjeni ngedolo ipholisa wabubula uGeorge ethi uyehluleka ukuphefumula, kodwa isikliwi sepholisa sala simbandezele okwemizuzu ephose ibe yisificamunwemunye waze wathi salani. Wafa ekhala uGeorge enqolonga unina laye osowalala kudala.

Phela eMelika umuntu onsundu ubulawa mahlayana ngamapholisa; asiqhumise isibhamu umuntu womthetho icala engaliboni. Ayazi phela amapholisa akhona ukuthi kukalutshwana ukuthi umthetho ujezise omhlophe nxa esuke wathatha impilo yomnyama. Kodwa nxa onsundu ecatshangelwa ukuthi nguye othethe impilo yomhlophe ugwetshelwa ugodo kumbe abolele ejele lanxa kungelabufakazi obusobala bokuthi ukwenzile lokhu.

Phela kulepholisa elamisa owesifazana omhlophe kweleMelika ngoba licabangela ukuthi yisephulamthetho. Ipholisa latshela lumama ukuthi kaphume emoteni, umama lo wala ethi wesaba ukubulawa. Ipholisa lathi kaphume engesabi ngoba phela bona babulala abantu abansundu.

Isimanga yikuthi kalizange lixotshwe kumbe lijeziswe ngemva kwalesisehlakalo salelipholisa.

Ubandlululo lwabansundu kweleMelika lwaqhamuka kuminyaka edlula engamakhulu amane edluleyo. Abansundu bathathwa ngodlakela besuka e-Afrika besiyakwenziwa izigqili kweleMelika, kuzihlenge zeCaribbean lakwezinye izindawo. Phela izibongo zesiNgisi lezi abalazo zathathelwa kumagama abantu ababethenge okhokho babo njengezigqili.

Uthe etshumayela emfeni kaGeorge umfundisi oqhamileyo wakweleMelika u-Al Sharpton wathi abantu abansundu kade babandezelwa phansi ngamadolo njengoGeorge; etsho phela ukucindezelwa kosapho lwakithi okwamakhulu lamakhulu eminyaka. Wakhwaza umfundisi ethi abacindezeli kabakhuphe amadolo entanyeni zabansundu.

Ukufa kukaGeorge kuqubule abantu abalwela amalungelo oluntu lozulu wakweleMelika lasemhlabeni wonke, bagcwala abantu ezitaladeni befuna inguquko. Izinkulungwane lezinkulunganwe zabantu — abansundu, abamhlophe layo yonke imihlobo etshiyeneyo — batshengisele bethi kakubotshwe lezizikliwi zamapholisa baze bacina bezidobha lezizanqondo abomthetho.

Lapha kweleBelgium abantu bebebuthene esigodlweni iBrussels ngeSonto bethi ubandlululo kaluphele qha! Phela lanxa lapha kulobubelo njalo imithetho yakhona imelana lobandlululo, kukanengi abansundu betshelwa ukuthi kababuyele kibo e-Afrika. Abadlali benguqu abansundu bahlala behlukuluzekile, ikakhulu empumalanga yeYurophu. Angalibamba ibhola umfana onsundu uzakuzwa ababukeli sebekhala njengenkawu abanye bephosela amabhanana enkundleni.

Ukufa kukaGeorge Floyd akusiso siphetho; yikulumatha kwelangabi elizabhebha litshise ubuthakathi obulubandlululo lochuku lwamapholisa kweleMelika. Phela amapholisa kumele avikele hatshi ukuhlukuluza abantu; alonde hatshi ukuthatha impilo yabanye abantu. Umuntu kaphongubulawa njengenja. Ingathi leBhayibhilini sizwa kuthiwa igazi lika-Abela owabulawa ngumfowabo uKheyini lakhala liphansi enhlabathini uNkululunkulu walizwa, wamqalekisa umbulali.

Share This:

Sponsored Links