Asivuneleni izifuyo lezilimo amanzi

22 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Asivuneleni izifuyo lezilimo amanzi

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima lezezifuyo isikhuthaze abalimi kundawana zonke zelizwe ukuthi bavune amanzi ukwenzela ukuthi izifuyo lezilimo zingasweli amanzi, ikakhulu ngalesi isikhathi izulu lingekho.

UMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni, onguMqondisi kunhlanganiso ye-Agritex futhi eyingcitshi kwezokulima uthe ukuvuna amanzi yindlela eqakathekileyo okumele yenziwe ngumlimi wonke.

“Ngithanda ukukhuthaza umlimi wonke ngokuqakatheka kokuvuna amanzi nxa izulu lisina. Nginanzelela ukuthi inengi labalimi alizihluphi ngokuvuna amanzi ngesikhathi sokuna kwezulu. Ngokunjalo ngithanda ukuxwayisa abalimi  ukuthi kabavune amanzi nxa izulu lisina ikakhulu lonyaka izulu lililutshwana ukwenzela ukuthi loba nxa lingasani kube lamanzi okunika izifuyo lokuthelela izilimo. Lokhu kwenza lingabi lohlupho lwamanzi,” kutsho uMnu Nyoni.

Uqhubekele phambili ekhuluma ngokuqakatheka kwamanzi esifuyweni esifana lenkomo ngoba kuyazinceda ukuthi zingahambi umango omude zidinga amanzi ngoba nxa zingasawatholanga zicina zicuba ngokuhamba umango omude.

“Inkomo zidinga amanzi amanengi okunatha ukuze zingacubi. Umfuyi angakhongozela amanzi awafake ematankeni kumbe njalo angagebha imigodi kumbe imigelo lapho amanzi ayabe egelezela khona akhe idamu elizangena amanzi la avela emigelweni. Amanzi lawa ayancedisa njalo lasekudibhiseni inkomo ukuze zingahlaselwa yimikhaza. Kuqakathekile ukuba umlimi avune amanzi ukuze kusasa engakhali.

Uthe amanzi awasetshenziswa ezifuyweni kuphela umlimi engawasebenzisa ekulimeni ukudla kwenkomo zakhe futhi lasezivandeni lapho alima khona imibhida yakhe yokutsheba.

“Amanzi awasetshenziswa ezifuyweni kuphela, kodwa nxa lingavuna amanzi liyenelisa ukuthelela imibhida yenu yokutsheba,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links