Asilimeni izilimo ezitshiyeneyo ezivandeni zethu

25 Jan, 2024 - 00:01 0 Views
Asilimeni izilimo  ezitshiyeneyo  ezivandeni zethu

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agritex ebona ngezokulima  isixwayise abalimi abalima ezivandeni ukuthi balime izilimo ezitshiyeneyo ukuze babe lenzuzo ephezulu.

UNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist koBulawayo uthe ukulima izilimo ezitshiyeneyo ngasikhathi sinye kuletha inzuzo enengi kumlimi.

“Kuqakathekile ukuthi umlimi alime izilimo ezitshiyeneyo esivandeni sakhe ukuze abe lezilimo ezehlukeneyo nxa ethengisa futhi ezinye zakhona ziba ngezokudla lemuli yakhe. Ukulima izilimo ezitshiyeneyo kuyasiza ukuthi umlimi athi nxa evuna okunye osekuvuthiwe ahlanyele esinye njalo isilimo esitshiyeneyo.

Agritex

“Umlimi nxa engalima imihlobo yemibhida emithathu ebalisela i-rape, ikhabitshi kanye le-spinach umlimi uyazitshayela imali ngoba abathengi nxa befika bayazikhethela abakufunayo ngoba kuyabe kukunengi ukuthi bakhethe abakufunayo, okutsho ukuthi abanengi abasoze basuke bengathenganga.

Umlimi kumele akunanzelele lokhu,” kuchasisa uNkszn Mpofu.

Uthe abalimi bengalibali ekukhangeleni izilimo zabo ukuthi azihlaselwa yimikhuhlane.

“Umlimi nxa eselime izilimo ezitshiyeneyo esivandeni sakhe kumele abone ukuthi isilimo lesilimo asihlaselwa yimikhuhlane njalo abe lolwazi ngomuthi wesilimo sinye ngasinye nxa izilimo zakhe sezihlaselwe yimikhuhlane,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links