Asidibhiseni inkomo maviki wonke

18 Jan, 2024 - 00:01 0 Views
Asidibhiseni inkomo maviki wonke

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABATHENGISA imithi yezifuyo leyezilimo abeFarm and City sebekhuthaze wonke ofuye inkomo ukuthi inkomo kumele zidibhe maviki wonke. Lokhu kwenzelwa ukuthi inkomo zivikeleke kumikhaza ngoba isiba minengi ngasolesi isikhathi sokutshisa lezulu.

Imikhaza ilakho ukubangela imikhuhlane etshiyeneyo enkomeni.

Oyingcitshi kwezempilakahle yezifuyo esitolo lesi, uMnumzana Itai Shambambeva, ukhuthaze abalimi ukuthi badibhise inkomo zabo maviki wonke ukuze zingahlaselwa yimikhaza lemikhuhlane etshiyeneyo.

“Inkomo kumele zidibhe maviki wonke ikakhulu ngalesi isikhathi sokutshisa lezulu ngoba yiso isikhathi okuba lemikhaza eminengi eziyithatha etshanini bona lobu obuhlumayo. Ukuzidibhisa kuyancedisa ukuthi zingahlaselwa yimikhuhlane ebangelwa yimikhaza, ama-tsetse flies lezibawu.

“Ngithanda ukuxwayisa labo abenelisa ukuthenga imithi yokudibhisa ukuthi bathenge badibhise inkomo zabo ngendlela yokufafaza inkomo ngomuthi lo owokudibhisa. Nxa lisenza lokho kumele likhulume labalimisi bendawo zenu ukuthi balincedise ngolwazi kumbe baliphe iziqondiso elingazilandela  nxa lidibhisa inkomo zenu ngekhaya,” kuchasisa uMnu Shambambeva.

Uthe kubalulekile ukuthi ezinye izifuyo ezingayisizo inkomo ezibalisa imbuzi kunye lezimvu lazo  zinakekelwe.

“Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ezinye izifuyo, imbuzi lezimvu sibone ukuthi ezibayeni zazo kulemithunzi efulelweyo lapho ezingacatshela khona izulu njengoba khathesi kuyisikhathi sezulu. Kukanti inkomo zona kumele zivalelwe ezibayeni ezingeladaka,” kutsho uMnu Shambambeva. 

Uphethe ngokuthi nxa inkomo zingahlaselwa yimikhuhlane ebangelwa yimikhaza kungenzeka ofuyileyo athanyelelwe isibaya sonke yilowo mkhuhlane kungakho kungcono ukuvikela kulokulahlekelwa.

Share This:

Sponsored Links