Uncategorized

‘Angimofuzi nyama yabantu mina’

18 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
‘Angimofuzi nyama yabantu mina’ UNkosazana Nomusa Tshuma loGogo Beauty Moyo

uMthunywa

Ethel Ncube lo Bongani Ndlovu

ISALUKAZI seMasekela Line eTsholotsho ngaphansi kwenduna uGampu esike salotshwa kuMthunywa kuthiwa sidle inyama yabantu sesifunge sagomela ukuthi ngeke sisuke esigabeni.

Lokhu kuza ngemva kokuba ugogo uBeauty Moyo ebe lokungezwani lezakhamizi esigabeni nanko phela kubikwa umzukulu wakhe wathi edlala labanye abantwana wabatshela ukuthi yena logogo wakhe bayavuka ebusuku besiyakudla inyama yabantu abafileyo okwabangela ukuthi induna ithi ugogo lo athuthe esigabeni. 

Linkulumo yomzukulu kagogo uMaMoyo kubikwa abantu abazange bayitshaye indiva ngoba bethi umntwana ongaka ngeke aphonguku khuluma into enje kungayisikho ukuthi usephambene ingqondo.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Nomusa Tshuma uveze ukuba udaba lokuvezwa ngumntwana olokudla abantu bazama ukukhuluma ngalo kodwa kwehlula. 

“Lababantu babaqamba beyizelamani ekudleni inyama yabantu sazama ukuhlala phansi njengemuli sixoxisana ngodaba lolu kodwa kwehlula ngoba lwaseluphethwe yinduna.

“Idale lenduna lagweba uMaMoyo ukuba asuke esigabeni, lokho kwenza wacina eseyidlulisela emthethwandaba lapho okwafika kwathiwa ngeke aphume esigabeni kungelabufakazi bokuthi ngempela uyaloya,” kubika uNkszn Tshuma.

Ekhuluma loMthunywa omunye walabo abacatshangelwa ukusebenzelana logogo uMaMoyo kumithanithani yabo yokukhunkula owaziwa ngokuthi nguNaBheki Ncube uveze ukuba kuliqiniso ukuthi laye ungomunye wabaqanjwayo.

“Mina kuthiwa ngaqanjwa ukuthi lami ngiyadla inyama yabantu, lokho angazi lutho ngakho. Udaba lolu lwangihlupha ngoba mina ngathi ngifika ngathola indaba seyathoniswa yadlula.

“Mina angidli nyama yabantu kodwa kuthiwa ngiyavuswa ebusuku ngilele ngiyekudla ngingakwazi yikho engakuzwayo ngami, khathesi ngiswele lokuthi ngibuze bani ngodaba lolu,” kuveza uNkszn Ncube.

Intatheli ixhumane logogo uMaMoyo ofunge wagomela ukuba angeke asuke endaweni le.

“Sengilokhe ngathwetshulwa yingwe angikaze ngizwe kuthiwa umuntu angadla inyama yomuntu. Mina ngemva kokuba sekuthiwe ngithuthe esigabeni ngoba bethi ngidla inyama yabantu abafileyo ngahamba emthethwandaba ngisiyabika udaba lwami kwathiwa kufuneka ubufakazi bobuthakathi bami. Ubufakazi lobu baswelakala okwacina kusenza umantshi angivumele ukuthi ngihlale.

“Mina omunye umbuzo engilawo yikuthi angiqanjwanga ngedwa kundaba le kodwa bathi kuthuthe mina, ngizahamba njani ngitshiya abanye emuva. 

“Okunye njalo umntwana lo owakhuluma ngokudliwa kwezinyama zabantu ngumzukulu wami sibili kodwa ngesikhathi ebuzwa kulabantu ababemtshaya. Bengilesifiso sokuthi  umntwana lo ayehlolwa ukuba ngesikhathi  ekhuluma lokhu ingqondo zakhe zazisesimeni esinjani. 

“Akukhulumayo ngokudla abantu lami nginje angikwazi ukuthi wakuthatha ngaphi. Nxa kuthiwa ngiyaloya ngifuna umuntu abuye lobufakazi bokuthi ungithole lenyama kumbe umhwabha womuntu ukuze indaba le isebenzeke sikhulume ngento ekhona. Ngacela ukuba ngidingelwe owafawafa ukuba kuhlahlulwe bala bathi akusenzi kumele ngisuke, manje kangisuki ngoba ubuthakathi engibetheswayo abulabufakazi,” kuphetha ugogo MaMoyo.   

Induna uGampu ivumile ukuthi kulodaba olunje esigabeni sayo yengezelele ngokuthi ugogo lo wabizwa enkundleni.

“Ugogo uMaMoyo sambiza enkundleni sokuvele indaba eyakhulunywa ngumzukulu wakhe oleminyaka engu-9 eyokuthi bayavuka ebusuku besiyakudla inyama yabantu abafileyo.

“Ngemva kokuhlafuna indaba le sanquma ukuthi ugogo uMaMoyo asuke esigabeni kodwa wala ukusuka.

“Njengesigaba asisamfuni kulindawo kodwa ngenxa yokuthi wahamba emthethwamdaba wayasimangalela kwathiwa akulabufakazi bokuthi uyaloya, uzihlalele nje,” kuphetha iNduna uGampu.

Share This:

Sponsored Links