Uncategorized

Abantu beThailand bayayiqakathekisa inkosi yabo

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Abantu beThailand bayayiqakathekisa inkosi yabo Bangkok

uMthunywa

Kuloba uDkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eseBelgium

KUNSYANGA ezedluleyo bengiseBangkok isigodlo seThailand. Iyaqakathekiswa njalo iyahlonitshwa inkosi yalelilizwe. 

Inkosi yabo nguVajiralongkorn ogcotshwe lonyaka kulandela ukukhothama kukayise  ngo-2016. Nxa ufika kulelilizwe uhlangabezwa yimifanekiso yenkosi yalelilizwe egcwele yonke indawo. Imifanekiso le igqagqelwe yibunkanyankanya obuligolide. 

Kwenye indayo inkosi uVajiralongkorn ufanekiswe ekhothanyelwe zindlovu, okutshengisa amandla amakhulu. Ngeqiniso indlu yesikhosini ilamandla kulelilizwe.

Ngikhumbula kuminyaka embalwa edluleyo ngake ngangena umhlangano omkhulu wezemfundo owawuqoqwe yinhlanganiso ye-Unesco. Inkosazana yesikhosini — ngitsho phela udadewabo wenkosi uVajiralongkorn- yayiyisikhulumi esiqakathekileyo kulumhlangano. 

Kwakugcwele izethekeli ezivela kumagumbi omane omhlaba, ezigoqela osiba lukhulu bezemfundo, ababalisi labantwana besikolo abasuka kuzikolo ezehlukeneyo eThailand. 

Yathi ingena indodakazi yenkosi abantwana besikolo lezizalwane zalelilizwe zahlala phansi esamendeni zikhothamise amakhanda amabunzi ethinte phansi. 

Lathi sephula amehlo sibambe owangaphansi; ngoba phela singakaze siyibone inhlonipho engaka. Yahamba-ke indodakazi yenkosi yayahlala esihlalweni esiligolide esasithe qekele phambi komphakathi.

Ngamangala ngibona inceku yendodakazi yenkosi ihamba ihuba phansi ngesisu isiya qhubela isitatanyiswa uluhlu lwenkulumo. UMphathi woGatsha lweZemfundo wakulelilizwe laye okwakumele akhulume esemukela izethekeli laye waguqa phansi ngamadolo etshengisa inhlonipho anduba awuvule umlomo. Wakhuluma efulathele umphakathi ebheke inkosazana, engithemba kulisiko labo. 

Wathi eseqedile uMinister wabuye waguqa phansi etshengisa ukuzithoba. 

Yasikhuluma-ke inkosazana iveza amaqhinga lamanyathelo ewasebenzisayo ukuthuthukisa imfundo yamantombazana kulelilizwe. Yakhuluma inkosazana yaze yaqeda endlini kuthule kuthe cwaka okokuthi wawungezwa umuntu ephefumula; ngoba phela engekho owayengalinga akhube indlu yesikhosini. 

Phela umthetho weThailand kawuvumi ukuthi umuntu asole inkosi. Ungayisola ziyakukhalela izankosi ulale ususentolongweni. Angithi lesintwini sakithi abadala bathi inkosi kayoni. 

Into engimangalise ngabantu beThailand yimbeko lenhlonipho yabo. Nxa usesitimeleni kumbe ebhasini bayabe bethulwe zwi kungela msindo njalo besenza izinto ngokuhleleka. Kakho oweqa udwendwe njengalokhu engangikubone abantu befuqana njengenyamazana. Kungangena umuntu osekhulile bayamsukumela bamnike isihlalo. 

Kumaviki amabili engiwachithe kulelidolobho ukuklabalala ngikuzwe kanye kuphela ngahle ngazi ukuthi kukhuluma izethekeli ezivela kwamanye amazwe — lakanye ngathi ngithi nyonkolozi ngabona ontanga abalamakhala acijileyo betshaya ubunthwinthwinthwi.

Imbeko yabantu beThailand yangenza ngacabanga ekhaya lenhlamba engangizwe zikhihlizwa ngabafana bomtshova kumbe ontanga nxa sebedle into zabo. Ngezwa ngisiba lokudana okukhulu ngokutshabalala kwembeko lobuntu bakithi. Lafa elihle!

Share This:

Sponsored Links