Ukufukela indlubu lamazambane kuyengeza isivuno

Ukufukela indlubu lamazambane kuyengeza isivuno

0 676
Ukufukela indlubu lamazambane kuyengeza isivuno

Ncekwenhle Ncube
ABALIMI kundawana zonke ezehlukeneyo zelizwe bakhuthazwa ukuthi bafukele indlubu kanye lamazambane ukuze isivuno sabo sibe phezulu lonyaka.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Mthobi Ndiweni ongumlimisi kunhlanganiso yeAgritex eSigodini uthe abalimi kumele bafukele izilimo zabo ukuze zizale ngamandla.

Ukhuthaze kakhulu labo abalime indlubu lamazambane ukuthi bafukele esezitshengisa ukuthi sezinaba kanye lalezi ezake zafukelwa ngoba inengi lazo zikhukhulelwe inhlabathi ngamanzi ezulu.

“Abalimi abanengi bande ukwekethisa ngezikhathi ezinje nxa izulu lisina liyimvimbi bethi bephuma bethole sekonakele emasimini.

“Sikhuthaza kakhulu labo abalime indlubu kanye lamazambane ukuthi bafukele izilimo zabo. Lokhu kuzenza ukuthi isivuno sabo sibe sikhulu ngamandla,” kutsho uMnu Ndiweni.

“Endaweni ezinengi umhlabathi ukhukhulwe ngamanzi njengoba izulu likhanya lilinengi kangaka, yikho nje sikhumbuza abalimi ukufukela kutsha izilimo zabo,” kutsho uMnu Ndiweni.

Uqhubekele phambili echaza ukuthi izilimo lezi zizala kuphela nxa zizuze umhlabathi owaneleyo.

Uthe abalimi kumele babone ukuthi bayafukela kusasemasinyane ukuze nxa zizala zithole umhlabathi owaneleyo.

“Indlubu kanye lamazambane kuqalisa ukuzala nxa sezikhule zaba yiphose 30cm ngoba yikho lapho eziqalisa khona ukuthi zinabe zitshengise lensungo zokuthi sezifuna ukuzala.

UMnu Ndiweni ubuye njalo wachaza ukuthi indlubu lamazambane kufuna umhlabathi obuthakathaka ukuze kuthi nxa abantwana bekhula bengathwali nzima.

“Okokucina ngithanda ukukhuthaza abalimi ukuthi nxa kuthe kwagandeleka ngenxa yezulu abalimi bahlakulele eceleni kwezilimo zabo ngoba yiyo kuphela indlela ezenza umhlabathi ube buthakathaka okuyikho njalo okuphathisa ukuzala kwezilimo lezi. Phezulu kwalokho lokhu kwenza kube lula ukuvuna ngesikhathi sokuvunwa,” kuphetha uMnu Ndiweni.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply