Pheka loMaMoyo: Amnandi okubi amakhowa alolaza

Pheka loMaMoyo: Amnandi okubi amakhowa alolaza

Okudingakalayo

– Amakhowa awomileyo
– Ulaza
– Imbiza
– Isawudo
– Ukhezo lokupheka

Ukupheka

– Gezisa amakhowa uphinde kathathu kuqala ungakawafaki embizeni usenzela ukukhupha inhlabathi.
– Faka embizeni amakhowa akho lenkomitsho ezimbili ezamanzi ungavali imbiza wekele kuxhwathe amanzi aze aphose aphele.
– Nxa amanzi esephela thela inkezo ezimbili zolaza uthele lengxenye yenkomitsho yamanzi wekele kuxhwathe kuvuthwe ufake lesawudo olithandayo.

Ukudla

Phakulula udle lesitshwala senyawuthi, uyaziquma ulimi.

NO COMMENTS

Leave a Reply