Inhlupho zalamuhla: Usezithwele kodwa asitshadanga, singamaKhristu

Inhlupho zalamuhla: Usezithwele kodwa asitshadanga, singamaKhristu

Selokhu ngalahlekelwa zingane seguqukile
SESILEMINYAKA eyisithupha sitshadile. Eminyakeni emibili edluleyo ngakhulelwa amawele kodwa atshona emva kwengozi engaba layo. Akuphindanga kwahamba kuhle phakathi kwami lomkami emva kokufelwa ngabantwabethu. Inkinga yikuthi sekunzima ukuphinda ngikhulelwe.

Sesizamile ukuthi sibe labanye abantwana kodwa kuyala. Umkami kusukela ekulahlekelweni ngabantwana useguqukile. Angisakwazi ukuthi ngenzenjani.

IMPENDULO:
Kuyinto ejwayelekileyo kwabatshadileyo ukuthi kube lokungaboni ngaso linye emva kokulahlekelwa ngumntwana. Lokhu kwenziwa yibuhlungu elidlula kubo. Lidinga ukucetshiswa ukuze lidlule kulesi isimo.

Akulamntwana okumele afike emhlabeni ukuzovala isikhala somunye. Lobabili lidinga ukubonana lodokotela bengqondo ukuze balisize libhekane lokutshiywa ngabantwabenu.

Kangisizi umkami loba ngingasebenzi
Ngixotshwe umsebenzi kunyanga eziyisithupha ngemva kokuba lesiteleka emsebenzini. Ngangena ezikweledeni ngenxa yokungasebenzi. Indlela umkami abengiphethe ngayo ngesikhathi ngingasebenzi ingizwisa ubuhlungu kakhulu. Ubengangisizi ngalutho ukuze ngingangeni ezikweledeni. Khathesi uthi ngazifaka kuleso simo kumele ngizikhiphe. Bengingacabangeli ukuthi umkami engekela ukungisekela. Ngincedisa Khulu.

IMPENDULO:
Mzukulu ubuhlungu umtshado wabantu abangabambisananga. Kusobala ukuthi wena lomkakho kalibambananga ngitsho. Ukulahlekelwa ngumsebenzi kumele kumthinte laye ngoba kuthinta imali yenu njengemuli. Ngabe kalikho kule inkinga eliphakathi kwayo aluba lancedisana ekuqaleni. Udinga ukuhlala phansi lomkakho umchazele kuhle ngenkinga ophakathi kwayo lokuthi angakuncedisa njani.

Qalani libhadale izikwelede lize liziqede. Akukho okudlula ukubambisana nxa lifuna ukwakha umuzi olokuthula.

Usezithwele kodwa asitshadanga, singamaKhristu
Ngingowesilisa oleminyaka engu-28. Sobabili lesithandwa sami singabazalwane, siyamesaba uJehova.

Singene esonweni, isithandwa sami sesizithwele. Yinyanga yesibili futhi asikatsheli abadala ngoba siyesaba.

Ubaba ngumfundisi webandla. Inkinga yikuthi sobabili siyazi ukuthi bazahle bathi sitshade kodwa thina kasikakulungeli lokho. Sicela usizo lwakho Khulu.

Impendulo:
Ukukhula kuhamba ndawonye lokwenza amaphutha. Okuhle yikuthi njengoba lonke lingamakholwa liyazi ukuthi uNkulunkulu uyasixolela amaphutha ethu. Abazali benu kanye lebandla labo bazalixolela.

Okubalulekileyo nje yikuthi lizehlise phambi kwabo litshengise ukuzisola. Liphambanisile kakhulu kodwa-ke impilo iyaqhubeka. Phangisani lazise abadala kubonakale okungenziwa kusesemasinya.

SIMILAR ARTICLES

0 79

0 134

NO COMMENTS

Leave a Reply