Ibanjiwe inhlathu ebifuywe yisalukazi

Ibanjiwe inhlathu ebifuywe yisalukazi

0 835
UMnumzana Danisa Ncube loNkosazana Sichelesile Nkomo

Cornelius Luphahla
ZIKHUZA imihlola izakhamizi zesigabeni seDlawa eNkayi ngemva kokuba esinye isalukazi sakule indawo esikhutshelwe ngabaphurofethi inkalakatha yenhlathu esiphaleni sisithi amafutha ayo ayelapha isidliso.

Indaba le yenzakale emavikini amabili adluleyo lapho uNkosazana Sichelesile Nkomo obanjwe khona egcine inkalakatha yohalabezi lwenhlathu okucatshangelwa ukuthi ubeyisebenzisa ukuginya izifuyo zezinye izakhamizi zivuke kuye, uMthunywa ukuzwile lokhu.

UMthunywa uxhumane loMnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi sakule indawo walandisa ngokukhitshwa kwenhlathu le ethi uyakholwa ukuthi yayingeyokuganga ngoba basebephelelwe yizifuyo ziginywa yinhlathu.

“Kwathi ngesikhathi kufike abaphurofethi lapha bathi uMaNkomo ulenhlathu esiphaleni laye wavuma.

Ngalesosikhathi bahamba laye emzini wakhe bafika bayibamba babuya layo iphila bazoyibulala bayitshisa.

Ngemva kwalokho babikela izakhamizi ukuthi inyoka le yatshiywa ngumkakhe njalo isebenza ukuginya amathole kanye lembuzi zabantu ziyevukela kuye.

“Lokhu kwenza ngakholwa ukuthi kuliqiniso ngoba sesiphelelwe zimbuzi kanye lamathole kuginywa yinhlathu. Isimanga yikuthi inhlathu zakhona ziyafa ngemva kokuginya isifuyo kodwa kazipheli. Lokhu kusobala ukuthi yisenzo somuntu sibili ngakho ngilethemba lokuthi sesizaphumula,” kutsho uMnu Moyo.

Ebuzwa ngale indaba uNkszn Nkomo uvumile ukuthi yenzakala wathi kodwa inyoka le wayengayazi noma nje esazi ukuthi amafutha ayo ayasebenza kakhulu.

“Inyoka yakhitshwa sibili emzini wami kodwa mina kangiyazi ukuthi yavela ngaphi,” kutsho uNkszn Nkomo.

Usobhuku wakule indawo uMnumzana Danisa Ncube ebuzwa ngale indaba uvumile ukuthi uyayazi njalo iyamethusa.

“Kuliqiniso sibili ukuthi kulenina elibanjwe ngabaphurofethi lilenyoka esiphaleni njalo lami ngangikhona ngakho kuyangimangalisa lokhu,” kuphetha uMnu Ncube.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply