Fuyani inhlanzi, zilenzuzo

Fuyani inhlanzi, zilenzuzo

0 340
UMnumzana Garry Staddon lenhlanzi (fingerlings) zakhe emzini wakhe eNorth End koBulawayo

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima lokufuya iHealth Excellence ikhuthaza abalimi ukuthi baqale ukufuya inhlanzi ngoba zilenzuzo enhle kubalimi.

Kuviki ephelileyo inhlanganiso yeHealth Excellence iqhube izifundo zabalimi zokufuya inhlanzi okwamalanga amabili koBulawayo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Dingani Ndlovu ongu-co-ordinator weHealth Excellence uthe abalimi kabafuye inhlanzi ngoba zilenzuzo enhle njalo zingafuywa loba ngubani, azilamsebenzi onzima zifuna ukuzimisela nje kuphela.

“Inengi labalimi licabanga ukuthi ukufuya inhlanzi kunzima kanti akunjalo, akuhluphi, kudinga isineke lokuthi abalimi bazuze imfundiso eqondileyo yokuzifuya.

“Ukufuya inhlanzi akudingi ukuthi abalimi babelendawo enkulu yokuzifuya ngoba labo abalama-swimming pools bayenelisa ukuthi bazithenge bazifuye zizalane bezifuya ezindlini zabo,” kuchaza uMnu Ndlovu.

Uqhubekele phambili uMnu Ndlovu wachaza umhlobo wenhlanzi olenzuzo enengi njalo ongahluphiyo ukufuya.

Uthe abalimi kumele baze kubo ukuze baphiwe ulwazi olugcweleyo lokufuya lo umhlobo wenhlanzi ngoba ayisiwo ogcwele indawana yonke.

“Inhlanzi zilemali enengi ngoba ziyathengiswa njalo laphandle kwelizwe. Umhlobo wenhlanzi othengwa kakhulu ngobizwa ngokuthi ngama-fingerlings. Ama-fingerlings zinhlanzi enzincane ezithi zingahlanganiswa lomunye umhlobo wenhlanzi ziyazala umhlobo wenhlanzi olohlonzi oluphezulu njalo olulomkambo omuhle ngoba uthandwa nguzulu.

“Umhlobo lo wenhlanzi mlutshwana edolobheni lakoBulawayo ngakho-ke sikhangelele ukuthi thina njengenhlanganiso ekhangela ngezokuthuthukisa abalimi siphathise abalimi bakoBulawayo ukuze benelise ukufika inani lenhlanzi elifunakalayo emankampanini amakhulu,” kutsho uMnu Ndlovu.

Intatheli ikhulumisane lomunye umlimi wenhlanzi weNorth End koBulawayo, uMnumzana Garry Staddon othe uqhuba kuhle ekufuyeni inhlanzi njalo zimnika inzuzo enengi.

“Endlini yami ngile-swimming pool kodwa ibingasasebenzi ngoba imithi yokuthi ngiyihlanze iyadula. Ukuhlangana kwami leHealth Excellence kwangiphathisa kakhulu ngoba lamuhla sengisenelisa ukwenza imali emangalisayo ngokufuya inhlanzi.

“Inhlanzi engizifuya endlini yami ziyazalana zingiphe imali enhle ngoba ngesikhathi esingalingana inyanga ezimbili ziyabe sezizalane zafika amakhulu ayisikhombisa. Inhlanzi lezi ngizithengisela amankampani ambalwa lapha koBulawayo akhangela ngezenhlanzi.

Ukudla kwazo akuduli,  kuyathengeka, ngakho-ke ngikhuthaza abanye abalimi ukuthi baqalise ukufuya inhlanzi ngoba ngikwenzile mina kwangipha impumela enhle okwamagama,” kuphetha uMnu Staddon.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply