Wathint’ Abafazi Wathint’ Imbokodo

24 Dec, 2020 - 00:12 0 Views
Wathint’ Abafazi Wathint’ Imbokodo Imbokodo

uMthunywa

Lesisitsho saqala ukuduma kwenye ingoma njalo amazwi alingoma ayekhuluma ngesibindi kanye lamandla abantu besifazane kweleAfrica.

Abantu besifazane baqakathekile njalo bayisiqokoqela sempilo yikho nje bebizwa ngelokuthi imbokodo.
Kunengi osokwenzakele emhlabeni okwenza omama bangabi besakhangelelwa phansi njengakudala.

Omama sebebonwa njengabantu abapheleleyo abalakho ukwenza yiloba yini abayifunayo empilweni. Lamuhla nje lokhu minengi imisebenzi okwakuthiwa ngeyabobaba kuphela esisenziwa ngomama ngobunono obukhulu.

Kunengi njalo osekwenziwe ekutheni omama balingane labesilisa empilweni, kodwa kusalomsebenzi okumele wenziwe ekufikiseni lokho ngokupheleleyo. Zinengi ihlanganiso emhlabeni ezikhankasela amalungelo abomama kanye lokuthi bathuthukiswe njalo bengakhangelelwa phansi.

Asemanengi amaqembu kanye lemikhankaso ekhona akhuthaza amalungelo abomama.

Umhlaka 9 Ncwabakazi lusuku lwabantu besifazane bonke ukuthi balibungaze ngokuhlangana labanye abesifazane lokuthelelana ulwazi kanye lobuhlakaniphi.

Ngalolusuku kufanele abesimame bahlangane lomhlaba wonke ukuze bazizwe bekhululekile njengabantu besifazane. Kumqoka ukugqugquzela omama ukuthi badinge ubuhlakaniphi ukuze kusasa kube labomama abazinkokheli abanengi.

Kumqoka njalo ukuthi nxa sikhuluma lamantombazana siwafundise ngokuqakatheka kwabomama kanye lamalungelo abo.

Kuqakathekile njalo ukuthi abantu besifazane basebenze nzima ukuze bacine sebehamba phambili kwabantu besilisa, ikakhulukazi kumisebenzi evame ukuba ngeyabantu besilisa.

Kuyabongeka ukuthi omama abanengi bayazama ukuthi babonakale ukuthi bayakwazi ukwenza okwenziwa ngabantu besilisa. Nsuku zonke bayazama ukuthi konke abakwenzayo kube lomthelela omuhle.

Abasakhulayo labo kumele sibanike ulwazi ngendlela umuntu wesifazane alamandla ngayo. Kuliqiniso ukuthi omama bazimisele ukuqhubeka bezithuthukisa ukuthi kusasa babe ngomama abangcono. Bazimisele ngokuqhubeka ukuthi babe ngomama abangcono, izisebenzi kanye labosomabhizinisi.

Usuku lwabantu besifazane jikelele luluphawu lokukhuthaza abesifazane ukuthi baziqhenye ngendlela ayiyo lalapho abaqhamuka khona.

Share This:

Sponsored Links