Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

22 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

SIYAHLANGANA futhi kule iviki, abanye benu seliqalisile ukubhala imihloliso yokuphela komnyaka.

Ngithemba liyabala izigwalo zenu ukuze lithi lingena kumihloliso likhumbule phela elakufundiswa ngababalisi benu.

Nanzi impendulo zemibuzo engalitshiyela yona kuviki ephelileyo.

a. Umoya — okuphefumulwa yikho konke nje okuphilayo

ii. Isimo sokuzungezwa kwezihlahla, utshani kanye lamaphepha kuphephuka

b. Intanga — usowenu/ umuntu elilinganayo

ii. yamajodo, khabe kumbe ithanga

c. Isimbo – insimbi ecijileyo yokugebha

ii. inhlawulo ephiwa inyanga ngemva kokwelatshwa

d. Umuzi – lapho okuhlala khona abantu

ii. utshani obumila emaxhaphozini

iii. ichatha elimnyama emzimbeni womuntu azalwa elalo

Kule iviki sizafunda ngesikhathi ngesiNdebele.

Abadala babesithi ukuphuma kwekhwezi besitsho phakathi kwamabili. Lapha ke:
a. Emadabukakusa ………..

b. Empondozankomo …………

c. Selibantubahle ………..

d. Ukuphuma kwendonsa

Kasihlanganeni kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho.

Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo zakho kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links