Uncategorized

Unamba 2 hatshi esikolo

13 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Unamba 2 hatshi esikolo

uMthunywa

ZiNtatheli zikaMthunywa
SEKUVELE ukuba kulezikolo zemfundo yaphansi edolobheni lakoBulawayo ezalisa abafundi ukuthi bazikhulule esikolo ngoba kubikwa bayangcolisa izambuzi.

Kucatshangelwa ukuba izikolo ezibalisa iMilton Junior, Nyamande Primary, Robert Tredgold Primary leCoghlan Primary kazivumeli abafundi ukuthi baye ngaphandle esikolo kodwa kumele bachithe amanzi nje kuphela.

UMthunywa uxhumane lomunye umzali oziveze ngokuthi nguMaMoyo oveze ukungathokozi ngokwenziwa yizikolo.

“Izikolo lezi zihlukuluza abantwabethu ngokubalisa ukuya ngaphandle nxa besesikolo. Izikolo lezi kazitsheli thina abazali ukuthi abantwana kabavunyelwa ukuya ngaphandle kodwa balaya abantwana.

“Umntwana uhle abekwazi ukuthi isambuzi ngesokuthambisela kuphela hatshi okunye. Isimanga kodwa yikuthi siyathengiswa impahla yokusebenzisa esambuzini efana lama-tissue kodwa abantwabethu bengavunyelwa ukuzinceda,” kulandisa uMaMoyo.

Omunye njalo umzali okhulume loMthunywa ongathandanga ukuqanjwa ngebizo olomntwana ofunda eMilton Junior uthe nxa bebuza ababalisi ngomthetho lo bacatsha ngomunwe bathi bayabe besenzela ukuthi bangahlali ezambuzini ezingcolileyo ngoba kungabangela ukuthi babe lemikhuhlane.

“Ababalisi nxa sibabuza ngokwalisa abantwabethu ukuya ngaphandle bathi izambuzi kazihlanzekanga yikho nje besithi abantwana bangayi ngaphandle ngoba besaba ukuthi bangacina begula.

“Isimanga yikuthi kulabantu abasebenza esikolo pho basebenzani nxa izambuzi zihlala zingcolile imithi yokuhlanza esiyithengayo isetshenziswani? Nxa izambuzi zingcola okokuthi umntwana angaya ngaphandle angaba lomkhuhlane kutsho phela ukuthi izambuzi lezi kazikhangelwa zihlala zilengcekeza,” kubika uNkszn Moyo.

UMthunywa uxhumane lomunye umbalisi ofundisa kwesinye isikolo ongathandanga ukuveza igama lakhe ngoba esesabela umsebenzi wakhe oveze obala ukuba abavumi ukuba abantwana bayengaphandle esikolo.

“Abantwana laba banengi kakhulu singabavumela ukuba baye ngaphandle kungasithwalisa nzima izambuzi zingatshona zingcolile,” kutsho umbalisi lo.

Intatheli ibuye yakhulumisana lomunye umzali othande ukwaziwa ngokuthi nguMnumzana Dube nje kuphela olomntwana ofunda eNyamande Primary ochaze ukuba lokhu okwenziwa yizikolo yikuhlukuluza abantwana.

“Umntanami wabaleka esikolo wagijima waya ngekhaya ukuze azikhulule ngoba isisu sasesimthwalise nzima. Wathi efika ngekhaya ngambuza ukuthi uphendukeleni wathi ubesephathekile kakhulu yikho ephenduke ngekhaya ngoba esikolo bavunyelwa ukuchitha kuphela. Lokhu kwangizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi uzeqiwa yizifundo esiza esambuzini.

“Asazi ukuba abaphathi bezikolo bakubona kuqondile yini ukuthi umntwana angaphathwa yisisu azitshiye kumbe agijime ayengekhaya etshiya izambuzi esikolo.

“Ezikolo sithenga i-tissue pho ngeyani? Abantwana bayangcolisa asiyali okungadala imikhuhlane kodwa kungathini ukuba kuncediswane kuhlanzeke ezambuzini,” kutsho umzali lo.

Imizamo yokukhuluma loProvincial Education Director wakoBulawayo uNkosikazi Olicah Kaira yehlule ngoba kuthiwa usemhlanganweni okwamalanga athize.

Share This:

Sponsored Links