Uncategorized

Umbono woMthunywa: Pho abantu baqonde ngaphi?

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Umbono woMthunywa: Pho abantu baqonde ngaphi?

uMthunywa

ABANTU abanengi uma begula baya kubodokotela abelapha ngaphandle kwezibhedlela.

Abanye njalo ikakhulu abakholwa kusiKhristu baya kubaphurofethi besekusithi labana abasadla ngoludala baye kubosiyazi. Loba nje bevakatshela odokotela, abaphurofethi labosiyazi, inye nje into abayidingayo. Badinga ukwelatshwa. Ngabantu abagulayo laba ababona ingani ezibhedlela kabangeke belatshwa kuhle.

Ngabantu asebekhathazekile bazama ukudinga impilo.

Kubuhlungu ke ukuthi kulezinsuku izinto zimi manzonzo elizweni konke sekudula okumangalisayo odokotela bezibhedlela zikaHulumende baphose phansi amajogwe bathi bafuna ukwengezelelwa imali.

Baphephele ngaphi abantu beNkosi nxa bezakuthi bevele labo beziholela ingcosana bathi befika ezibhedlela bangatholi usizo bacine belanda lawo madokotela emawofisini lapho abelaphela khona bezimele bodwa (surgery) lapho abafika babizelwe izinkulungwane zamadola.

Lababantu bahamba kubodokotela besithi bazacetshiswa ngomkhuhlane abawugulayo kodwa bacine bedideka sebetshelwa ngezigidi zamadola ngoba kabatshelwa ukuthi babulawa yini, baphiwa nje okuliphetshana ukuthi bayethenga amaphilisi athize besebemangala lawo maphilisi engabenzi bazizwe ngcono.

Odokotela benza lokhu ngoba besenzela ukuthi izigulane ziqhubekele phambili zisiza zikhipha imali zokuhlanya lezo abazibizayo.
Ngenxa yokuthanda imali, odokotela abanengi bayazi ukuthi nxa ungabe ulokhu ugula laye uzaqhubeka eyigiga imali uzombona. Ubuhwaba obunje abuzake bubonakale ngoba odokotela abanje kabazihluphi ngokuthi kuzenzakalani emzimbeni wesigulani.

Laba yibo odokotela okumele bathathelwe incwadi zabo zobudokotela ngoba akwaziwa okunye okubi abakwenzayo ngempilo zabantu.
Ngakho ke sicebisa abantu ukuthi babuze uma bengazwisisi ikakhulu ezitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi ukuthi kanti vele amaphilisi abawathengayo ngawani, anathwa ngumuntu ogula mkhuhlane bani. Abanye njalo bacina bebalekela odokotela laba besithi kabenzi kuhle umsebenzi wabo bazithele phezu kwabaphurofethi bamanga ababadlela imali zabo kungelakwelatshwa ngitsho kancane.

UHulumende ulwa lobugelekeqe emnothweni welizwe. Ulwa labantu abahuquluza umnotho, abantu abafuna ukudla bodwa. Impi kaHulumende kumele isabalale ingene lasebantwini abanjengabaphurofethi lezinyanga zamanga. Abantu abathi ngenxa yobuvila bokuzisebenzela imali babhala amabhakani bathi bayelapha bona befuna ukubambabamba abesintwana baphinde babadlele lemali zabo.

Ngumkhuhlane omubi lo njalo kumele welatshwe masinyane. Lababantu bayafana nje labodokotela abapha abantu amaphilisi bengabahlolanga ukuthi balomkhuhlane ngoba bonke bazifunela imali nje.
Pho abantu baqonde ngaphi?

Share This:

Sponsored Links