Uncategorized

Umbono woMthunywa: Asidleni ukudla okulempilo singadleli ubunandi

03 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
Umbono woMthunywa: Asidleni ukudla okulempilo singadleli ubunandi

uMthunywa

KULEZINSUKU umkhuhlane wemvukuzane usubhahile njalo inengi labantu kukhanya lihlaselwa yiwo. Banengi abantu abathwele amagabha avuzayo ngenxa yalumkhuhlane njalo kukhanya lokhu usabalala. Abezempilakahle bayatsho ukuthi lumkhuhlane ubangelwa yindlela esiphila ngayo, lokhu esikudlayo kanye langofuzo.

Isimanga yikuthi ekadeni lumkhuhlane ubungabhahanga ngendlela osubhahe ngawo kulezinsuku. Odokotela bathi lokhu kubangelwa yikuthi abantu bakudala babezidlela ukudla okuhle okwakha umzimba njalo kwakungela kudla okulungisiweyo okulomthelela omubi emzimbeni ngaleso sikhathi.

Abantu babephila ngokudla izithelo kanye lezilimo ezincane thina esesazilahlela khatshana ngoba sithi kazimnandi. Ukudla okunengi esikudla kulezinsuku kukhuliswe ngamakhemikhali. Okunye kufakwa amakhemikhali ukuze kuhlale isikhathi eside kungabolanga.

Amakhemikhali la atholakala ekudleni abangela ukuthi sibelemikhuhlane etshiyeneyo efana lalesi silo semvukuzane. Okubi ngalumkhuhlane yikuthi uyaqala ukukhula phakathi emzimbeni uzithulelele nje kungabi ngitsho lampawu ezitshengisela ukuthi umuntu uyadliwa phakathi emzimbeni kuthi ngelinye ilanga uqhamuke usukusibanga sokucina uzwe odokotela bethi akusela abangakwenzela khona sokumele ulungiselele ukuyahlangana labokhokho.

Ukuze sikuvikele lumkhuhlane kanye leminye eminengi mahlabezulu kumqoka ukuthi siguqule indlela esiphila ngayo kanye lokudla esikudlayo. Okwakuqala asidleni ukudla okulempilo singadleli ubunandi. Phela ulimi luyakuyenga uphethe ngokudla ukudla okulimaza umzimba ngendlela ezitshiyeneyo. Ukudla okuletshukela elinengi kumbe isawudo kodwa akuwulungelanga umzimba. Kumnandi ukuphila impilo yokuthenga ukudla okukhanzingiweyo ngasikhathi sonke kodwa amafutha kawawulungelanga umzimba. Phezu kwakho konke lokhu abantu kabafuni ukuzivoxavoxa. Odokotela bayasixwayisa ukuthi senze okuzakwenza inhliziyo igijime kancane okufana lokugijima umango othize, ukuzivoxavoxa, ukudlala imidlalo efana labonobhutshuzwayo kumbe sibi sokusebenza nje esivandeni. Konke lokhu kuqathekile njalo kuhambisana lokudla ukudla okulempilo nxa kuyikuthi sifuna ukuhlala singabaphephileyo njalo abaphilileyo.

Kungakho ke kumqoka ukuthi silandele izixwayiso lezi ngaso sonke isikhathi sikhethe ukuphila phezu kokudla okumnandi ngoba ukudla okunengi kuphazamisa impilakahle yabanengi njalo abanengi sebaya kwelabokhokho ngenxa yokudla nje kugoqela okunathwayo okufana lamanamunede kanye lotshwala labo. Minengi imikhuhlane esingabalayo ngenxa yokungafuni ukudla ukudla okulempilo. Ukudla lokhu kugoqela imibhida, izithelo, kanye lezilimo ezincane ezigoqela amabele kanye lenyawuthi. Kuthi nxa sisidla irayisi sikhethe engumbala oluthuli (brown rice). Isitshwala esimhlophe yebo siyasithanda kodwa laso kasiwulungelanga umzimba. Amafutha amanengi kawalunganga konke letshukela elinengi lesawudo.

Kungcono sizilimele imibhida yethu kube yiyo esiyidlayo ukuze sithole imisoco yemvelo njalo engelabungozi empilweni yethu Kunengi ukudla okuzikhanyelayo ukuthi akulampilo kungakho asikhetheni esikudlayo ngonanzelelo. Asidleleni ukuxotsha imikhuhlane hatshi ubunandi ngoba ukudla lezifo kulobudlelwano.

Share This:

Sponsored Links