Uncategorized

Umbono woMthunywa: Abantu sebephenduke izilo ezesabekayo

13 Sep, 2018 - 00:09 0 Views

uMthunywa

KUYADANISA ukunanzelela ukuba ubunzima bempilo elizweni sebuguqule inengi labantu lakhetha ukuphila ngendlela ezingalunganga ezifana lokutshontsha kunye lobufebe.

Yebo kudala bekuyinto emangalisayo njalo bekuthiwa okwenzakeleyo kuyakuhlolela uma umuntu wesifazane ekutshontshele impahla yakho. Kodwa lamuhla izinto sezaguquka inani labomama elitshontshayo selifana lelabobaba uma lingedluli. Yebo kunjalo, kambe singakuthini.

Kodwa ke sibona kuqakathekile ukuthi abantu bazilimukise kulezizikliwi ukuze bangakhali kusasa.

Akumelanga ukuthi umuntu athembe omunye umuntu angamaziyo ngitsho khona ukuthemba isihlobo sakho ngoba inengi lazo ziyabe sezidonselana emthethwandaba zisethesana amacala atshiyeneyo.

Asitsho ukuthi abantu sekumele baqume ubuhlobo babo cha, kodwa-ke sekumele bahlale beqaphele nanko phela kule iviki iphephandaba likazulu limumethe udaba lukajaha obetshontshela umnewabo impahla etshiyeneyo eyithengisa esenzela ukuthola imali yokuthumezela intombi angakaze ayibone.

Inengi labantu lisuka liphaphame sekwenzakale umonakalo kukanti bebelakho ukuwuvikela kalula nje.

Ezitaladeni edolobheni uthola omama kunye labobaba bebingelela abantu abadlulayo bebuza ukuthi “usiphatheleni sisi kumbe bhudi”.

Nxa ungabakhangela ebusweni yebo bakhanya belungile bengelacala kukanti lokhu akutsho ukuba abasimasela.

Ngitsho lomuntu okubobothekelayo ekubuka impahla yakho oyigqokileyo, into yakuqala omele uzibuze yona yikuba ufunani kuwe.

Ngesikhathi lesi ephethe ekubuka omunye isandla siyabe singena esikhwameni, uzathi uphaphama uhlaba umkhosi bayabe sebenyamalele.

Abanye bayakhuluma kuhle lawe uze ubone ukuthi kambe ungabe usesabani nanku phela ngabazalwane elingena ibandla elifanayo loba nje lingenela endaweni ezitshiyeneyo. Ngokubobotheka okukhulu usumnxusa endlini yakho kumbe njalo usumeboleka umakhalekhukhwini kanti uzasala usiqhinqa isililo.

Kuhle yebo ukuthi abantu bethembane kodwa ke ngobunzima impilo eseyaba yikho inengi labantu bakithi selaguquka laba yizilo.

Kunganceda kakhulu ukuthi uma ufuna ukuthengiselana impahla lomuntu kumbe njalo ukwebolekana liqale litshintshane inombolo ezithile, ezinjengezesithupha, ezephasipoti ngoba ngokwenza njalo uleqiniso lokuba anganyamalala amapholisa alakho ukumdinga aze amthole.

Ukwazi igama lomuntu nje lesibongo sakhe akusenelanga kulezi insuku, nanko phela awusoze ubelalo iqiniso lokuthi igama akunike lona ngeleqiniso kumbe hatshi.

Okunye okubalulekileyo lezinsuku yikuthi abantu bazame ukuzivikela ngokuhlala belenombolo zezihlobo zabo kunye lezamapholisa.

Lokhu kuyaphathisa kakhulu ukuthi nxa behlelwe ludubo ubani lobani osendlini uyazi ukuthi endaweni ethile kulogwalo olulotshwe inombolo zesibhedlela, ezamapholisa kumbe ezesihlobo esiseduzane.

Abantu kumele njalo bahlale bekhulumisana labomakhelwane ukuze benelise ukuncedana uma omunye wabo ehlelwe yingozi. Akuncedi ukuthi abantu abahlaliseneyo babe yingwe lenja nanko phela akulamvuzo ngitsho onikezwa abantu abazondanayo.

Share This:

Sponsored Links