Uncategorized

UMBONO: Uthando soluphendule abantu inyamazana

14 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
UMBONO: Uthando soluphendule abantu inyamazana

uMthunywa

Lekadeni kwakuthiwa uthando lwaluyimpicabadala, kodwa ukuthi kambe lwalubaphendula izidlova ezibuswa lulaka ezingasela nembeza njengalokhu esikubonayo lesikuzwayo kulezinsuku. 

Kayipheli iviki singazwanga ngosehlahlelwe ngehloka kumbe osegwazwe ngengqamu, kuthi osokuhamba phambili kulezinsuku yinkafulakufa yona ebesiyizwela ezimpini, lamhlanje singumbhobho wabantwana wokudlalisa abawukhalela mihla yonke ezitolo.

Kambe sokungeneni abantu sebebulalana njengenyamazana? Inyamazana lazo azenzi njalo, zilwa zodwa phela inkunzi zilwela ensikazi kuthi eyodwa enqobileyo yiyo esala lethokazi.

Asazi kumbe okunye kusuke kube yikuphambaniseka kwenhlelo, umuntu uyabe esithi uqondisa umfazi, angithi phela ekadeni besisizwa kuthiwa ubaba uyayithela induku kunkosikazi emqondisa kodwa ubengabulali phela. 

Sibuye njalo sizwe kuthiwa amakhosikazi ayethi angabona engasatshaywa ngomkabo babone sengathi kasathandwa. 

Konke lokhu sokwedlula okokutshaya abesifazana madoda, okoniwa ngomlomo kulungiswa ngawo futhi. 

Kambe ingqamu lenduku sokwake kwatshiya umuntu ephilile? 

Umuntu usuke azibuze ukuthi kanti pho nxa umuntu seyenze isiga esingaka esedlula uTshaka laye abeseziqeda umphefumulo futhi kusuka kube yini? 

Mthwakazi asizameni ukulungisa okonakeleyo ngendlela eqondileyo hatshi ngodlame, susiya emaphethelweni mhlawumbe umhlaba, imitshado siphela sokwanda imingcwabo ngemimoya emibi le ezunguzayo esingena ebantwini. 

Kunzima khona akulula ukuzwa umuntu osuqede laye iminyaka nxa sekutshela ukuthi uthando luphelile kumbe sumkhande ezincindela uluju lwemvelo lomunye umuntu. 

Okusalayo yikuthi wena uzambulala, uzafa wena uzasala nxa ukhethe ukusala uphila, kodwa ngeke usakuthola ukuphumula, akumnandi entolongweni, ungaba lomnyama phinde ulale futhi uzathi ucimeza ubone nangu umuntu uhle uphambane ingqondo.

Pho kuyabe sokuyimpilo bani le kulokuthi umekele umuntu umtshiye udinge abanye bayatsho ontanga     bathi inhlanzi zinengi elwandle, uzayithola eqondane lawe.

Iyaqhubeka impilo loba suyaliwe kumbe sumkhande esenza okunye umuntu, kutsho ubengasi wakho ke lowo, owakho ukhona usendleleni. 

Asizameni ukuzibamba bakaMthwakazi singazehlisi isithunzi sizahlekwa zinyamazana, azenzi njalo phela lazo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds