Uncategorized

UMBONO: Akuqiniswe ukuvikeleka kwabazithweleyo ezibhedlela zemaphandleni

22 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
UMBONO: Akuqiniswe ukuvikeleka kwabazithweleyo ezibhedlela zemaphandleni

uMthunywa

UKUKHULULEKA komuntu ongumama kuyinto eqakathekileyo kakhulu empilweni yabantu. Ukuthi owesintwana usezithwele kuyathabisa kakhulu kubazali lezihlobo zakhe. Bayajabula abazali lezihlobo nxa umalukazana wabo ekhululekile.

Abadala bathi amhlophe nje ngoba kwandile ukuthi kwenzakale ingozi ngesikhathi ebeletha owesintwana. Bathi amhlophe nje ngoba “izidumbu” ezimbili zehlukene kuhle kungekho nkinga. Baza lezipho nje bazodumisa lo obelethileyo, bebonga labaphansi ukuthi basebenzile ngoba nanku phela sokulomuntu wemzini lapha ekhaya.

Baza lezipho njalo ukubonga lo obelethileyo ngokuqinisela kwakhe esizwa ubuhlungu ngesikhathi ebeletha. Yizo lezi izizathu ezenza abadala bathi sisayakwenza “amehlo amhlophe” ngoba umhelo ubuhlungu.

Ubuhlungu lobu buyabonakala njalo uma omama betshinga ngengane zabo uma zithe zaphanjaniswa ngabanye. Isizatho bathi ukuzala kubuhlungu.

Kuyamangalisa ke ukuthi esibhedlela seMaphisa esigabeni seKezi kulamadoda amabili enza isenzo esinyampisa inhliziyo njalo esenyanyekayo nanko phela kubikwa bangena kwenye indlu elabomama abalindele ukubeletha babadlwengula.

Obhinya laba bangena lapho okwakulele khona omama laba ababelindele ngefasitela elalivuliwe. Kudida ingqondo ukuthi kambe umuntu uyabe efikelwe yini nxa bezavumelana ukuthi baye esibhedlela bayehlukuluza omama abazithweleyo.

Lesisenzo singenziwa ngumuntu ogula omkhuhlane wengqondo nje kuphela. Isenzo sabobhinya lesi kasehlukananga ngitsho lesababulali ngoba abakwenzayo kuyafana xathu lokubulala omama laba abalindeleyo.

Mhlawumbe kungabe kuyikuthi balaywa zinyanga kumbe abaphurofethi ukuthi benze lokho kumbe nje ngumoya omubi obathumileyo.

Kuyadanisa ukuthi kambe amadoda la angabe kade esehlulekile ukukhombisa abesifazana njengoba begcwele indawana yonke beze bazohlukuluza labo abalinde ukubeletha.

Ukungena kwezigilamkhuba lezi esibhedlela lesi kungabe kusitsho njalo ukuthi onogada abalinda esibhedlela lesi kungenzeka ukuthi kabenzi umsebenzi wabo ngobuqotho. Kuliqiniso elaziwayo ukuthi izigilamkhuba ngaphambi kokuba ziyefohla endaweni ethile ziyabe zike zaqala zayahlola zona ngokwazo zabona lapho ezingangena khona yikho nje abadala bethi impethu ingena ngenxeba.

Kuyadingeka ukuba abakhokheli besibhedlela lesi bazame ukuqinisa ukuvikeleka kwezigulane ezikulesi isibhedlela ngoba lokhu kungabe kuyikuqala kobugebengu obukhulu obungenzakala esibhedlela lesi.

Kungumbono njalo waleliphephandaba ukuthi kungenzeka ukuba lokhu okwenzakale esibhedlela seMaphisa kayisikho kokuqala ukuthi kwenzeke kungabe kusenzakala futhi lakwezinye izibhedlela lapho okulabomama abalindeleyo.

Silethemba ukuthi uHulumende laye uzangenela abone ukuthi isibhedlela lesi siyabiywa, kufakwe izibane yonke indawo kunye lezinye indlela ezidingakalayo ukuze kuvikelwe izibhedlela eziphakathi.

Share This:

Sponsored Links