Ukuhluzwa kwengwalo

23 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa ngubani
Olwalotshwa ngu N S Sigogo

Siqhubeka logwalo lwethu lapho esinanzelela khona ukuthi ukungaqhutshwa kuhle kwendaba yelifa sekudale ukudilika kwezimilo ezithile. Pho ingqubo ehlakaza ubuntu iqede kanye lokuthula emidenini kuyadingeka na ukuba vele ibekhona, kumbe umntwana munye ngamunye kumele afunde ukukhotha izithukuthuthuku zamandla akhe.

Kambe yikusweleka kwenhlonipho okunganani okungaka uMphunzo ephakamisa isandla, phezu kwenkosikazi yakhe phambi kukayisezala, kungabe kuyikuthi koNkala ngabayanga bengelazo inkomo lezo ezibangwa phakathi kweguma lapha.

Isitsho sayizolo besiyibeke sayiqeda inkulumo ngelithi umyanga kaziwa, umyanga kalalizwi. Sinanzelela ukuthi uNkala uyindoda elobuntu, indoda njalo eqoqekileyo enanzelelayo. Lapho ebona umntanakhe ehlaselwa phambi kwakhe wayelalo ilungelo lokuthi asukume alwele umntanakhe kodwa kazange akwenze lokho, wakhetha ubuntu, wabona nje kufanele ukuthi asukume ngokuthula kanye langenhlonipho enkulu abuyele emzini wakhe.

Kuveza ubumqoka bakhe njengomuntu wesilisa njalo olobuntu futhi engumuntu omdala kuMphunzo kunengi ayengakwenza kodwa wakhetha ukuziphatha njengomuntu omdala. Yisifundo esikhulu kakhulu lesi empilweni ukuthi umuntu lalapho ezibona elamandla kakhulu kuqakathekile ukuthi angavumeli ukubuswa yimizwa kodwa ahlale nje abuswe yimicabango ezolileyo njalo ijikime.

UNkala wayebuye ukuzo ncedisa uMadlempisi ukuphatha umsebenzi kamufi ngokwesiko lesintu.
Ngezididi ezasezivuka egumeni lapha kusobala nje ukuthi wayesezasala yedwa ewuqhuba umsebenzi wakhe pho wayezawufeza ngendlela na sekuvele kwaqalela ngezigigaba ezinje. Konke lokhu kwenzakala phambi kwamehlo abantu bonke bekhangele, uNkala abacebise nje labo ukuthi bachitheke abantu benkosi bangaze badlaliselwa isikhathi bebukiswa amanyala anje.

Share This:

Sponsored Links