Ukuhluzwa kwengwalo

16 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa ngubani

Olwalotshwa ngu N.S Sigogo

Lokhu siphakathi kwenkundla yesithathu isigaba sokuqala. Siqhubeka ngomdlalo wethu, oyingxaki esindayo. Kunzima emzini kaNdlovu lapho amajaha efungelana elibomvu omunye esithi umfowabo ngeke nje anuke ngitsho leyodwa le inkomo kayise. Omunye njalo laye efunga egomela ngelithi lo olawulayo wayevele ebekwe ngubani.

ULuphondo kanye lo Mphunzo baze bafike kusigaba sokubambana ngezandla bedumelana ngenqindi kuliwa okumangalisayo. Kuzigaba ezidlulileyo besilokhu sisizwa ngabo bephoselana ngamagama bele kude, kulesisigaba sibabona sebedumelana ngezandla, okuyinkalakatha yehlazo phakathi kweguma. Okuyinto ezilayo esintwini kanye nje lase mphakathini nje jikelele.

Ububi obukhulu balesi senzo yikuthi abafana laba bakwenza lokhu ngelanga lokubuyiswa kukayise, okukhangelwe ukuthi babe lenhlonipho emangalisayo. Indlela abaziphatha ngayo egumeni likayise sekuhle nje kwacacisa ukuthi abalayo imbeko, abalayo njalo inhlonipho ngokufanayo.

Ngabantwana abangela similo ngitsho lakancane. Kibo nje osekuqakathekile ngesikhathi abakuso yikuthola ilifa qha, abasenelisi nje lokucabanga ngomnikazi welifa leli bamnike imbeko loba nje sewazithulela obekuyinto emqoka kakhulu empilweni yesiNtu.

Kuyamangalisa njalo ukuthi uMphunzo ugila imkhuba engaka phambi kukayisezala pho uzakhuzwa ngubani ke eseqe imigoqo engaka. Kawazili ngitsho lamagama awakhipha ngomlomo phambi kukayisezala. Pho ke lowo mntanabantu amthetheyo yena uphethwe ngasiphi isandla nxa kungela nhlonipho ephiwa uyise. Okwabo Mphunzo lokhu yikho okuthiwa umuntu wadlula zisengwa okusegcekeni. Kambe kungabe kuyikho ukuthi inotho iyaphambanisa amakhanda umuntu acine engasaziboni njalo engasazazi lokuthi ukusiphi isimo. Kwala lalapho uDumaza ezama ngazo zonke indlela ukumkhuza kanye lokumbonisa ngamaphutha akhe kazwisisi ukuthi vele yena iphutha lakhe vele lingaphi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds