Ukuhluzwa kwengwalo

17 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Indlalifa ngubani
Olwalotshwa ngu N S Sigogo

Ophezulu Stinta
Siqhubeka lomdlalo wethu, oqukethe umbuzo omkhulu obuzisisa ngendlalifa efaneleyo phakathi komuzi. Kunkundla yethu yokuqala isigaba sesibili kuqhuma ingxoxo enzima phakathi kwabafana bakaNkala.

ULomkhono uzama ngazo zonke indlela ukuxoxisana labafana bakaNkala kodwa-ke kubasobala nje ukuthi imizamo yakhe ifana lokuthela amanzi emhlane wedada.

Dukuduku indaba iyaguquka kulesisigaba. ULomkhono sengokhomba uMachibini ngomunwe emnetheza ngelomuntu owehluleka ukwenda ahlale phansi azibuthe. Umnetheza ngamagama okuhamba ezala izinkomponi zonke lezi zingaka ngelokuthemba ukuthi uzakondliwa zinkomo zikayise.

Lokhu kubuya njalo kusicacele ngesimilo sikaMachibini, kusobala-ke ukuthi ngowesifazana ongazibekanga njalo engavezi lesifiso sokuhlala phansi akhe. Ngumuntu bani ohamba ezala ezinkomponi ngokubalwa kwazo engakhathali lokuthi labo bantwana babelekhaya elibiza bona lapho abazagcinwa khona bakhule bengabantwana ababumbekileyo.

Igaya ngomunye umhlubulo indaba sekuvezwa lokuthi uMhlolo lo inkomo lezi kwakungayisizo ezakhe ngitsho laye wazitshiyelwa nguyise, onguyisemkhulu waboLuphondo.

Kusiya nje uLomkhono ulelizwi phezu kwenkomo zikayise njengoyisekazi wabantwana ikakhulu lapho umnewabo esetshonile. Kulapho esinanzelela khona ukuncidezelwa kwabesifazana obekusenzakala izolo. Ilifa eselibangwa ngabazukulu, bekhona abadala kodwa ngenxa yokuthi ngumuntu wesifazana akukho angakulawula.

ULomkhono kukhangelelwe nje ukuthi athule zwi, angaphosi ngitsho lelilodwa ilizwi ngenkomo azazi mhlophe ukuthi zatshiywa nguyise zasala ezandleni zomnewabo osedlulisela kolwakhe usapho. Izolo umuntu wesifazana ubenganakwa, ubengela nzuzo. Bekunzima-ke ukuthi pho yena ubetholani ngaphi njalo. Ngoba loba kade elomuzi belempahla ezithile lomkakhe ubengelamandla ubengalawuli lutho.

UNkala wayelaye unkosikazi wangakwakhe kodwa-ke sekufika kusikhathi selifa kazange akhumbule ngaye, amehlo akhe ajonga ezibulweni. Kuthi nje loba abantwana sebesilwa owesifazana angabi lawo amandla okubaxazulula ngoba uvele wawancitshwa kumbe wabandlulwa ekuqaleni kodaba lonke.

Phakathi kwendaba nango uMachibini uvuka ngolaka ngodaba lokuthukwa nguyisekazi kuvele kuqale phansi enye impi lapha ekhaya.

Share This:

Sponsored Links