Ukuhluzwa kwengwalo

28 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Wangithembisa lami olwalotshwa ngu I.N Mpofu

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngezifundo zethu esizithola kulolugwalo, siyananzelela isifundo esimqoka sokuphathwa kwabantwana.

Abazali bafunda ngendlela ebuhlungu, ukugcwaliseka kwesaga esithi intandane enhle ngumakhothwa ngunina.

UMlahlwa ukhuliswa ngendlela ebuhlungu okwamagama, kogogo wakhe laye owayevele engasuye ozala unina.

Sengathi ugogo wakhe wayebhodlela phezu kwakhe inhlungu zonke zesithenjini sikayisemkhulu.

Wayengatshaywa wayephathwa okwenyamazana ebotshelwa esihlahleni okwesilo. Isiphatho esifana lalesi yiso kanye esamlola ukuthi abeliganyana leganga. Umuntu wayengasamboni njengesidalwa okumele sihlonipheke kodwa ke wayevele ebona umabona abulawe.

Simbona nje ebilwa ligazi likaNyembezi owayevele engazi ngitsho ngesivumelwano sakhe loSolakele. Isimilo esakhiwa kuye ngempilo adlula kuyo ekukhuleni kwakhe siveza ubuganyana.

Kusobala ukuthi indlela umntwana akhuliswa ngayo yiyo njalo aziphatha ngayo ekukhuleni kwakhe, abazali balomlandu omkhulu kakhulu, yibo abakha isizwe ngokugoqa abantwana babuye njalo kube yibo abadiliza isizwe ngokukhulisa abantwana ngesandla sochuku.

Abantwana bayadinga ukukhuliswa ngesandla esifudumalayo njalo sibaqondisa sibafaka endleleni eqondileyo ngokunjalo ke labo balomthelela oncomekayo emphakathini.

Share This:

Sponsored Links