Ukuhluzwa kogwalo: Izingoma 2

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo: Izingoma 2

uMthunywa

SIYAQHUBEKA njalo sikhangela ingoma zomdabuko lapho esilandelela khona imilolozelo. Imilolozelo ke layo ibuya ngemihlobo etshiyeneyo, abalizane babephuma lengoma lezi ezitshiyeneyo kusiya ngokuthi usana ayekhangelane lwalukhule kangakanani njalo luzwisisa yiphi ingoma. Nansi isibonelo sengoma eyingxenye yemilolozelo, sinanzelela ukuthi ingoma lezi zaziphuma nje umuntu ezithulisela usana lwakhe kungela kuthi mhlawumbe, zingoma ezibhalwe phansi.

Thula thula sana lwami
Thula thula mntanami
Umama uyabuya, uzasiphathela iziwiji
Uzasiphathela ama namunede, sidle sisuthe
Thula thula sana lwami.

Silandela imvelaphi yemilolozelo esintwini, yasukela ekuthini ukukhala kosana kwakukhangelwa ngelinye ilihlo, inkolelo lazo zazilemithelela , ukukhala kosana kwakusethusa okokuthi abadala babelakho ukusukuma sibili bayedingisisa kosiyazi ngokukhala kosana.

Babekholelwa ukuthi ukukhala kosana kwakuchaza ukuhlaselwa yimimoya thize, yikho nje umlizane kwakuqakathekile ukuthi kube yisihlobo, ukuze enelise ukunanzelela ukukhala kosana okungaba kusitsho okuthile, laye aphuthume ngokufaneleyo.

Sinanzelela ukuthi kulezinsuku ukukhala kosana sekulezi zathu ezifana nje lokuthi umntwana angabe etshiselwa, elambile, kumbe nje kuyikuzikhulela kosana, kumbe impawu zokungaphili kuhle empilweni, ngokweze mpilakahle.

Share This:

Sponsored Links