Ukuhluzwa kogwalo: Imibhalo engalotshwanga

29 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo: Imibhalo engalotshwanga

uMthunywa

Siqhubeka ngemibhalo yethu engalotshwanga lapho esikhangela khona ukuphicana. Nxa siqathanisa umdlalo lo kanye lokwenzakala kulezinsuku siyananzelela ukuthi yebo kukhona ukuphicana njalo sekukhangelwa ngezigaba ngaphansi kwezihloko ezitshiyeneyo kumbe izifundo ezithile, njengokuthi abafundi esikolo bangahlangana babe ngamaqembu amabili bebuzana impicano ngomkhuhlane wengculaza.

Izolo imibuzo yakhona ibigxile kuzehlakalo zempilo ngokutshiyana kwazo zixubene njalo, kodwa khathesi sesinanzelela ukuthi imibuzo isifakwa ngezigaba ezitshiyeneyo, kugxilwe kusihloko esisodwa.

Siqhubeka ngokuqathanisa ukuqhutshwa komdlalo lo izolo lalamuhla, sinanzelela njalo ukuthi izolo imibuzo yomdlalo lo ibibuzwa yiloba ngubani obelombuzo wakhe njalo efuna impendulo kwabanye bakhe kuthi ke lempendulo njalo iphume kulowo olayo, kungumdlalo ohlabusayo uxubene unjalo, bebengaqakathekisi imiklomelo yalabo abalethe impendulo eziqondileyo loba nje intshantshu yayivela ekucineni komdlalo.

Kulezi nsuku injongo emqoka vele sekuyimiklomelo lokunanzelela iqembu eliyabe litshaye elinye labhuqa, kakuseyikho kangako ukuthi kukholiswe umdlalo njengalokhu obekusenziwa izolo.

Okunye osekungani kuyaphica kancane ekuqhutshweni komdlalo lo kulezi nsuku, sekusilela kakhulu imibuzo eyangekhaya njalo kuyileyo egoqa abatsha mhlawumbe ngokuziphatha kanye lokwenziwa nje kwezinto ezitshiyeneyo empilweni, isigxile kakhulu kwezemfundo, kukanti izolo bekukuhle idala ubuntu phakathi kwasakhulayo.

Share This:

Sponsored Links