Ukuhluzwa kogwalo

08 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Ukuphicana 2
SISAQHUBEKA ngemibhalo yethu engalotshwanga lapho ebesikhangela khona umdlalo wokuphicana, ukuphicana ligama nje elingajayelekanga ikakhulu ebantwaneni, igama elijayelekileyo ngelithi, ukulibhana.

Ukulibhana lokhu kucaca kuyehlukana izizwe ngezizwe, isibonelo, isizwe samaKhalanga sasiqakathekisa kakhulu isitshwala njalo yikudla okujayelekileyo ebantwini bonke jikelele.

Besesikhangela ilibho elithi, ngikulibha ngentatshana kababa edilika lula, kwakusiba lula ukuthi bananzelele bacabange masinya njalo ukuthi intaba le okukhulunywa ngayo yisitshwala.

Nxa sesibuya esizweni, samaNdebele ababephothula amasi omcaba lamasi kuyatshiyana ke ukuzwisisa ilibho leli.

Sithathe njalo esinye isibonelo selibho, ngikulibha ngenkomo zami ezihlala esibayeni, lezinkomo zidla umquba.

Abantwana abakhulele kakhulu ekhaya bangahle bananzelele ukuthi zintwala, kodwa labo abangalayo imbali yentwala kuba nzima kakhulu ukuthi baphume lempendulo ekhomba ukuthi zintwala, kodwa omunye umntwana selakho nje ukuduha senanzelela umhlambi othile wenkomo kanti vele ilibho leli likude kakhulu lokwenza izivuyo, lapho umuntu akhulele khona kuletha indlela eyehlukileyo ekuzwiseseni kwakhe.

Nxa kuthiwa umdlalo usinwa kudedelwana, kulapho obuzayo engakaze nje aqede ukulibha abanye bakhe bamhle bamqage ngombuzo njengokuthi lapho esathi ngikulibha, bahle bamqage ngelithi ngani, lapho ke kasatshoni ebhoda bhoda sehle ewubeka sobala umbuzo wakhe.

Share This:

Sponsored Links