Uncategorized

Sebethengisa ngesikhathi somsebenzi…!

12 May, 2022 - 00:05 0 Views
Sebethengisa ngesikhathi somsebenzi…! Umfanekiso lo uthethwe kuShutterstock

uMthunywa

Ngikhumbula ngisekolitshini kulotitshala, wami owayehlezi ebabaza ngokuqakatheka kokubamba isikhathi, laye ngokufanayo ngesikhathi sakhe sokufundise wayengaphuzi wayesibamba, engachithi ngitsho lomzuzwana.

Wawumuzwa ethi lani lingaqeda izifundo zenu, libambe isikhathi lapho elizaqhatshwa khona, wayejwayele ukusihlekisa ethi ukugcina isikhathi kweneliswa ngabantu abahlala behlanzekile.

Ngike ngadlula ngibona umzawami osebenza kolunye ugatsha lukaHulumende ngathola ephumile kuthiwa uye natha uhololo sona okuyisikhathi esingabi yimizuzu emingaki, ngahle ngathi ngcono ngimlinde njengoba ngangithwele umbiko wemfa.

Ngalinda ngitsho ukuthi aphenduke, ngaze ngacela indlu encane ukuthi ngiye phongela usikwelede ngizama ukudla isikhathi ngithi mhlawumbe ngizathola esephendukile.

Ngathola lokhe engakaphenduki lalaba ababekhona kuleli hofisi kwakuyisisanasana umtshado wezinja, omunye wayethutsha evela le ethengisa inkukhu ezazikwelediswa esithi bazabhadala ekupheleni kwenyanga, omunye laye wayesebenzisa ucingo lwemsebenzini etshela abangani ukuthi uthengisa ingubo lamabhulugwe njengoba isikhathi somqando sasesifikile.

Waze waphenduka umzawami ngemva kwehola, ngathi ngimbuza ukuthi kanti isikhathi sikahololo sakhe side kangaka, wahleka engagqize qhakala wathi ubesahlanganisa ethonisa lezikwelede zakhe, ngoba ekweledise abangani lasebenza labo inkukhu lenhlanzi, ethi ngoba iholo lakhe kaleneli.

Wathi yena usebenza amahola alingana leholo lakhe, yena eqhatshwa kwavunyelwana ukuthi asebenze amahola ayisitshiyangalombili kodwa yena waquma abamahlanu, okufunwa likhanda lakhe.

Indawo ezinengi emsebenzini sekusenziwa njalo uthola umbalisi ethwele uTshangane bag uthi mhlawumbe zingwalo zabantwana besikolo ekuseni kanti ngamafurozeni ayathengiselwa bona abantwana besikolo.

Kambe umuntu angasebenza athini njengoba enye ingqondo iyabe isekuthengiseni enye isemsebenzini.

Isikhathi sabaqhatshi siyamotshwa, kodwa ekupheleni kwenyanga uthola umuntu esemise umdlambulo efuna ukuhola, khona ingaphuza ukungena imali ebhanga ngelanga elilodwa uthola umuntu esevuse umhlonga sekungani yinkunzi yebhubesi libona eminye imiduna emadlalweni.

Nxa besakukweledisa balomusa ogobhoza samanzi omsenya, kwesinye isikhathi baze bakuncenge ukuthi uthathe abakuthengisayo, bakwehlisela amasheleni ambalwa, kodwa nxa inyanga isiphelile, abathikazi khona ungaqala ukuthi kwatsha umsobho kwasala amaqatha, bakubhonsela okwebhudungukazi elidlelwe inkonyane ngamadlela phezulu ngitsho amaganyani.

Abanye lokugeza umuntu agqoke kuhle njengokuthemba oya emsebenzini abasaqali baphongumana badlulubundele nje sengani ngumuntu oya woda imbambayila emakethi.

Yeyi madoda akusetshenzwe libambe isikhathi.

Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links