Uncategorized

Phos’ elakho: Wadingelwa umakoti ngabantwabakhe!

18 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Phos’ elakho: Wadingelwa umakoti ngabantwabakhe!

uMthunywa

Mehleli Dube

WAWUZWE isikhathi esinengi nxa kungedlula emhlabeni ikhosikazi lomuntu, uzwe sebeduduza bethi ngabe kuhambe indoda kuqala, ukuze umama asale esondla abantwana, bekutsho ngoba obaba abanengi, emveni kokudlula kwabomkabo basheshe bathathe elinye ikhosikazi.

Kuvamile ukuthi liphathe laba bantwana ngochuku olukhulu, ufice sebetshotshobele, benunubele angani yisikhukhukazi esilomlenka, kumbe sebefana leqhude elihlaselwe ngamakulugu.

Abanye obaba ngenxa yokuthi batshona besemsebenzini abaze bakunanzelela, ukuhlulukelwa kwabantwana sebembokothwe luthando olutsha, oluyabe luphuphuma njengegula lamasi.

Umdala wami uDlomo kwathi ukudlula komkakhe wazondlela abantwabakho, abangamantombazana abahlanu lendodana eyodwa, baze baqala ukunyeya abantu bethi zilo bani elingapheliyo, sekuze kucatshangelwa lokuthi mhlawumbe usesiya emacansini labantwabakhe.

Amantombazana akhe kanti lawo ahleli esidla amathambo engqondo ukuthi badingele uyise umngane, kwakulomunye umama ababemjwayele, ehlonipha labo bemhlonipha, bembiza mamomncane ngoba elesibongo esifanana lesikanina, lakanye bakhuluma laye ukuthi bafuna ukuthi abe yindlu yokugugela ngokuya kwesikhathi walumatha umlilo wothando bayatshada abakhaphi kuyibo abantwana, waba ngumtshado oyindumezulu bakhunga abantu ngezipho ezimangalisayo.

Lamanje nxa engekho oke wakhuluma indlebe ukuthi akulona ikhosikazi elizala lababantwana ngezake ubekwazi, ngoba sibi sabazukulu abakwazi ukuthi akusiyena ugogo ozala onina.

Ayixabene

Umlobi uthinteka ku 0714355641

Share This:

Sponsored Links