Uncategorized

Phos’ elakho: UNkulunkulu munye kodwa…!

16 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Phos’ elakho: UNkulunkulu munye kodwa…!

uMthunywa

Mehleli Dube

NGENXA yokwanda kwabantu emhlabeni sekwaba lamabandla ezinkonzo amanengi, amanye avulwa ngemva kokuba ibandla lidabuke phakathi enye inkokheli iqonde le labalandeli bayo. 

Ngikhumbula elinye ibandla eladabuka laba zinkonzo ezintathu babethi nxa sebetshumayela abakhokheli bakhona bachothozane, baze bakhulume lenhlamba ezesabekayo ngoba omunye laye ethi elakhe ibandla lingcono njalo yilo elikhonza uMdali ngeqiniso. 

Kanengi amabandla abhidlika sokubangwa izimali kumbe ubukhulu bobukhokheli. Uzwe omunye ethi ibandla lasungulwa nguye yikho kumele kukhale esakhe isicathulo akhohlwe ukuthi phambi kobuso bukaMvelinqangi sonke siyalingana. Abanye njalo kuze kukhale inqindi baze babotshwe bayovalelwa entolongweni. 

Kuvamile ikakhulu kumabandla la angenelwa ngaphansi kwezihlahla kumbe ezintabeni, ukuthi abafundisi bakhona inengi labo ababuhambeli esikolo umuntu umane avuke esengumfundisi ethi umoya umbonisile ukuthi avule ibandla. Asazi kumbe bayabe beqinisile, iqiniso laziwa yibo. 

Enye indoda evela emhlubulweni wasempumalanga yafika kwesinye isigaba yazenza umphurofethi, ithi iyabona emakhazeni. Bathathwa ludumo bagcwala abantu ethi ukhipha imikhoba emakhaya lokuxotsha imimoya emibi efakwa ngabathakathi, kanti lindoda yayithi nxa izobamba inkonzo emzini othile inyenye ebusuku kulowomuzi ifike igxumeke okuzimponjwana kumbe ukhakhayi lwendwangu kumbe olwechalaha elifele esidakeni. 

Ngelanga lenkonzo atshumayele agijime aqonde lapho ayabe egebhele khona imithanithani yakhe uzwe abalandeli bakhe bethi lumphurofethi wabo ulesipho sokubona izinto ezifakwa ngabathakathi ebusuku abantu belele, kanti wayevele esidla ngalobo buqili lapho ayeqile khona bambhadale ngamathokazi amathathu. Kanti bayamdinga lokhe bethungatha umkhondo wakhe, bathe besizwa ukuthi usesigabeni esithile banikela khona bamthola etshumayela.

Wathi ethi mehlo suka wabona nanku umdeni awuqilayo, kwadabuka amagemesi esebanjwa yizinyanga esibathela umuntu kwasekuzwakala “Vimba, bamba, tshaya uSathane,” abazalwane basala bethithibele bebambe owangaphansi umgulukudu usudliwe ngumswenya. 

Isimanga yikuthi uNkulunkulu okhonzwayo munye kodwa ufica abantu sebelolelane imikhonto befuna ukuchitha igazi kubangwa uMdali munye. 

Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds