Uncategorized

Phos’ elakho: Kwakukuhle endulo mantombazana!

19 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Phos’ elakho: Kwakukuhle endulo mantombazana!

uMthunywa

Mehleli Dube

SIZWE sikaMthwakazi, inengi lethu lizwa ngelikabathi ukuthi kwakukuhle endulo kulamantombazana oqobo, kodwa kalikholwa. Yebo singathi kufanele lingakholwa elingakubonanga njengoba bethi indaba yotshelo kayinonisi, kodwa inyathi ibuzwa kwabaphambili bakwethu.

Kwakungavamanga ukuthi uthole intombazana kuthiwa kayendanga wona amajaha ekhona. Angithi nje kwakungenxa yemfundiso, imikhuba lokwelatshwa okwakusenziwa emantombazaneni ukuze abe zintombi ezilezithunzi njalo zihlonipheke emphakathini.Yikho amajaha endulo ayethi nxa ezibika entombini ethi akukho ntombi yagana nyamazana thina sikhona ngoba esazi ukuthi loba nje intombi ingala ijaha okweminyaka kodwa isiphetho izaqoma kuphela.

Ekadeni intombi ibe idunduzelwa ngokwesiko ukuze kukhanye ubuntombi bayo. Kwakuthi mhla intombi iqala ukuya emazibukweni nxa iminyaka yayo sivuma ukuthi lomendo ingawenelisa zazihle ziqale izalukazi ukuyelapha leyo ntombi kanye lokuyifundisa ngokuziphatha.

Kodwa kwakuthi nxa bebona ukuthi intombi le isasencane ayikenelisi ukumelana lomendo babeyivala ukuya emazibukweni baze bayivule sebebona ukuthi sikhulile singenelisa ukuziphatha kuhle. Yikho nje ayemalutshwana amantombazana ayezithwala engakendi. Khathesi umntwana engaze aqale ukuya emazibukweni engu Giredi 6 abazali bakhe ubezwa bethi yisikhathi salamuhla, sekhulile.

Yikho nje khathesi uthola umntwana oleminyaka engu-12 efuqa isisu ezithwele kungabi ndaba zalutho. Kuthi kunjalo uzwe umuntu esola impilo yabantu bakudala ethi yayimbi. Kambe ngubani owake wezwa kuthiwa ekadeni bakhona ababezithwala bebancane njengabakhathesi? Pho liwekelelani amasiko bakaMthwakazi?

Ukuba yintombi kwakumnandi endulo wawuthola amajaha egcwele phamu emithonjeni elindele ukuzibika emantombazaneni, layo intombi nxa ifika kuleyo ndawo ihambe ngesizotha isazi ukuthi kakho ongayisukela nxa engachithiswanga. Intombi yayithi nxa imoyizela kuxege ibhetshu ejaheni liphelelwe ngamazwi, layo intombi izizwe ilesithunzi ngalokhu. Ijaha laliyisebenzela intombi ukuze liyithole yikho kwakungavamanga ukwehlukana kwabathetheneyo. 

Kwakuthi nxa intombi isenda ibe iyintombi egcweleyo njalo ibizigqaja ngobuntombi bayo ngoba ukungagcwali kwayo bekulihlazo elikhulu njalo kuyilulaza. Intombi ibizigqaja ngedabula ngcubula elilijaha eliyithetheyo, kodwa khathesi intombi izigqaja ngobunengi benani lamajaha eyembatha lawo. Sobutshabalele ubuntu bukaMthwakazi bo!  

Khathesi umntwana ovelelwa engakazithwali uyabatshazwa njalo labazali bakhe basuka baqakathekiswe kakhulu kuleyondawo ngoba bayabe beyisibonelo esihle kakhulu. Abenda begcwele lamuhla bafaniswa lenhlaka yotshani, ivela kanci ilihlo lentwala. Isimanga yikuthi ekadeni kwakuyisimanga ukuba intombi ibonakale sizithwele ingendanga.

Uhlupho olukhona kulezinsuku yikuthi abazali sebephatha abantwababo njengabosowabo. Uthola inina lixoxa lomntanalo ngamajaha selize liwazi amajaha omntanalo loba emangaki kodwa lingamkhuzi lithi kufanele ekholise nxa esasemutsha. Kambe mfundiso bani engavela emzalini onjalo? Asazi Mthwakazi kandaba, kodwa isiphetho sosiba yikubhebha.

Share This:

Sponsored Links