Uncategorized

Phos’ elakho: Kungangcono afele ejele!

21 May, 2020 - 09:05 0 Views
Phos’ elakho: Kungangcono afele ejele!

uMthunywa

Mehleli Nkunziyembongolo Dube

Uma Guja wathi esizwa ukuthi umkakhe ugwetshwe iminyaka engamatshumi amabili ,wajabula wafa,wathaba wabamanzi te, okuyinto eyamangalisa wonke umuntu,ongaziyo impilo eyayiphilwa ngumaguja lomkakhe nguye owathithibalyo emangaliswa yinjabulo ekumaguja.

Kuvamile ukuthi noma usumzonda kangakanani umuntu ungezwa kuthiwa ugwetshelwe ukuhlala ejele okwesikhathi eside kuyahela ethunjini.Umkamaguja wayethi angathola imali abe ngumswenya aze aye vumbuluka engasela lesenti elesikhala,Wayephila ngokuntshontsha inkomo zabantu,waseleqembu lakhe, ngitsho omalambane bakhe ababezinqanda emapulazini zigadiswe imota ebsuku ziyethengiswa edolobheni lako Bulawayo,kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda.Wayethi nxa ephumelele ukuzithengisa umbone esenwaya impumulo ,eseveze elenja angani lichalaha elithabele amahlaka.

Sikhona isitsho sabadala esithi ngelinye ilanga iyalukhutha ugatsha kumbe alikho elazikhotha emhlane.Wayethi nxa etshaye ontanga bathi yiscore babuthengwa utshwala ufice omakhwapheni bakhe sebendiyazela kungani ngamabhungayezi enatha amanzi emswenyeni.Uzwe ethi yena ungumali iyavuza ,wayehlala kubomakhwapheni idliwe imali ize iphele, engalugxobanga kumaguja, waphenduka umfelokazi indoda ikhona isidla mnandi.Waba nguye ubaba wondla abantwana wabafundisa laye ukunyamalala komkakhe kazange akutshaye ndiva,wakhwenyeza izidwaba wasebenza ngezandla zakhe engagqize qakala ,waginya ilitshe.

Yikho lamzukwana kugwetshwa umkakhe kwathi kufuneka inhlawulo zabo bheyili kazange alugxobe enkantolo ethi kabhadalelwe ngomangumba bakhe ,wezwakala esithi kungangcono afele ejele kulokuthi adlalise imali yakhe ebhadalela umuntu owayemhlukuluza njalo emoyeni wakhe kwesinye isikhathi angathi emtshela ngendingeko zabantwana abhaxabulwe,abovule okwenkomokazi elele ingamunyisanga.Ayixabene,Singakhohlwa ukuhlaba phansi ngedolo sicele kumvelingqangi ulaka lwe corona lube nganeno.

Umlobi uthinteka ku 0714355641

Share This:

Sponsored Links