O-Level: Imibhalo engalotshwanga

04 Jun, 2020 - 20:06 0 Views
O-Level: Imibhalo engalotshwanga

uMthunywa

LOKHU siqhubeka sikhangela ukuqakatheka kwenganekwane ebeziyisiphala selifa lemfundo izolo, okungaba kuhle nxa ilifa lingavuselelwa lalamhlanje ukuze liqhubekisele phambili igugu lokulondoloza ubuntu ebantwini.

Lapho silandelela inganekwane yomkhwenyana owathunywa ukuya landa umamlambo, umkhuhlane wawu sumubi kakhulu kudingakala indoda emadodeni eyayingayithwala inyoka yomlambo njengoba kuyiyo okwakuthiwa ingelapha isigulane.

Kwaba khona umnumzane owayemncinyane ngokwesimo, ngokudalwa, wazwakala ngelizwi elincinyane ethi yena wayengayithwala leyo nyoka, akulamuntu owamkholwayo ngalokho, kodwa-ke waphiwa ilungelo lokuqhubekela phambili wadinga labangane bakhe ababezamsiza ukuthwala leyo nyoka.

Basuka-ke balanda leyo nyoka esizibeni lapho abafika khona basebenzisa iqhinga lokukhalipha, bema baba ludwendwe bayibiza inyoka le njengoba lomuntu oyedwa wayengeke ayithwale, layo yaphuma yakhwela phezu kwehlombe lomunye, yahamba ilandela amahlombe abo bonke, nje kwaba yikuyithwala kwabo isesabeka injalo baqonda layo ekhaya.

Yafika-ke leyo nyoka yamkhotha ogulayo, kwaba yikusila kwakhe. Abantu bonke bamangala ukuthi indoda encinyane yayilamaqhinga amangalisa kangaka edlula amadoda amakhulu.

Isifundo esikhulu lapha ngesithi singabo kweyisa abantu ngobuncane babo ngoba isiqokoqela sendaba sisekhanda lomuntu, kuqakathekile ukwenza izinto silandela ngokuhlakanipha kwengqondo hatshi ngamandla omzimba.

Share This:

Sponsored Links