Uncategorized

‘Ngizamtshengisa amalangabi ethuneni’

22 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
‘Ngizamtshengisa amalangabi ethuneni’ UGogo Makie

uMthunywa

UGOGO uMakie wayecabanga ukuthi wenze isenzo esihle ngesikhathi elojisa izithandani endlini yakhe.

Kodwa ngemva kweminyaka engu-15 ugogo usehlala emkhukhwini, sokunzima ukuthi athole indlu yakhe futhi.

“Umama lo wenze impilo yami yaba liGehena. Ngingafa ngizamthwalisa amagabha avuzayo aze ayongena egodini lakhe,” kutsho uGogo uMakie.

Ubikele iphephandaba leDaily Sun ukuthi walandwa yindoda eyayithandana lomama lo, yamtshela ukuba ilonkosikazi kunye losane olusanda kuzalwa.

“Babengelandawo yokuhlala, kungakho ngathi kabaloje endlini yami,” kutsho uGogo.
Sokuleminyaka engu-17.

UGogo Makie Sithebe (68) uthe wanika ababili laba indawo yokuhlala endlini yakhe eBuhle Park, yena wahlala kwenye indlu eThokoza. “Ngangizabe ngithola iR400 yerenti nyanga zonke.”

Kodwa inhliziyo yakhe enhle yampheka ngebhijwana.

“Iloja lafika kuye lathi kulabantu ababuyayo ukuzobhalisa izambuzi kungakho-ke kufuneka ama-title deeds ukuze kubhaliswe.”

UGogo Makie uthi wabanika incwadi zendlu lezi.
Uthe kazange azilandelele incwadi lezi, ngemva kweminyaka emihlanu, unkosikazi weloja lakhe wafika esithi umkakhe sowabhubha njalo sekwedlule iminyaka emibili.

“Ngamtshela ngathi njengoba umkakhe engasekho sengifuna indlu yami.”

UGogo uthe inina leli lathi wathengisa indlu ngeR15 000 into angazange ayenze.

Uthe usezame konke ukuthi akhiphe iloja leli endlini kodwa uyala ukusuka. “Sengimdala njalo sengilindele ukufa kodwa nxa lokhu kungenzakala ngizamtshengisa amalangabi emathuneni. Ngizaphindisela,” kutsho yena.

UGogo uthe lendlu yeThokoza ayehlala kiyo kaselayo, yona yabhadalelwa ngumkakhe khathesi kaselandlu. Usehlala emkhukhwini omncane.

UmntakaGogo Makie uBongani Sithebe (38) uthe: “Umama lo uthwalise nzima umama, uNkulunkulu uzamjezisa.”

Intatheli zifike endlini le zathola umntwana weloja onike intatheli inombolo zocingo zikanina. Iloja leli lithe kalifuni ukukhuluma ngendaba le.

“Lingaphindi libuye futhi emzini wami,” kutsho inina leli.

Isikhulumi seKhansili ye-Ekurhuleni uZweli Dlamini uthe uGogo Makie kumele afike emahofisini abo lobufakazi bokuthi indlu leyo ngeyakhe. — Ubulembu

Share This:

Sponsored Links