Iyalwa iZimbabwe kumpi yobhubhane lweHIV

01 Dec, 2020 - 11:12 0 Views
Iyalwa iZimbabwe kumpi yobhubhane lweHIV

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

LAMUHLA umhlaba wonke jikelele ubambene kugujwa usuku lweWorld Aids Day ngenhloso yokukhumbula labo asebadlula emhlabeni ngenxa yobhubhane lolu kanye lalabo abaphila legcikwane lengculazi.

EZimbabwe kulabantu abangu-1, 3 miliyoni abaphila legcikwane leHIV.

Izolo ntambama uMongameli welizwe uMnangagwa esethula umbiko weWorld Aids Day, kuzizalwane zakuleli uthe lanxa inhlelo ezinengi zokulwisa igcikwane leHIV and Aids ziphanjaniswe lubhubhane lweCovid-19 lokhu akuzange kwenze uHulumende alahlekelwe ngumbono wokulwisa igcikwane leli.

Umkhosi walonyaka weWorld Aids Day uzaqondiswa esigodlweni eHarare njalo ugujwa ngaphansi kwesihloko esithi, “Global Solidarity, Shared Responsibility” okutsho ukuthi: Ukubambana komhlaba wonke, Sibambisana umthwalo. Kukanti injongo ithi: Siqeda iAIDS ngo2030.

UMongameli welizwe uthe ilizwe selithuthuke kakhulu ekuguquleni inkambo yegcikwane lengculazi ikakhulukazi ngokuvimba ukutheleleka kwegcikwane kanye lokutholisa laba asebelalo imithi yokucindezela leligcikwane okuhambelana lenhloso yama-90-90-90.

“Inhloso le itsho ukuthi isilinganiso se-90 phesenti salabo abaphila leHIV kumele bazi isimo zabo kusiyafika u2020, kuthi phakathi kwalabo abazi isimo sabo kumele abangu-90 phesenti babe bethola amaphilisi okucindezela igcikwane andubana kuthi phakathi kwalabo abanatha amaphilisi okucindezela igcikwane abangu-90 phesenti kumele igcikwane libe lingabonakali emzimbeni ngo2020.

“Ngiyajabula ukuthi kunhloso le yama-90-90-90, ilizwe lethu liyasondela kunjongo yokuqeda ubhubhane lweAIDS ngo2020,” kuchasisa uMongameli.

UMongameli uthe impumela yokucubungula okwenziwe yi-Zimbabwe Population-based HIV Impact Assessment (ZIMPHIA 2020) iveza ukuthi kumgomo wokuqala we-90 abantu abangaba yi-86,8 phesenti abaphila leHIV bayasazi isimo sabo.

Uphinde waveza ukujabula ngokwehla kwenani labantu abasanda kutheleleka njengoba inani leli lehle lisuka ku-47 000 ngomnyaka ka2016 laya ku-40 000 ngomnyaka ka2019 kubangelwa zinhlelo ezihlanganisela ngokupheleleyo zokuvikela iHIV ezigoqela ukuhlolwa kwabantu, ukuvikela ukutheleleka kwabantwana abazalwa ngomama abaphila legcikwane leli, ukukhuthaza ukusetshenziswa kwamakhondomu lokusabalaliswa kwawo, ukwelatshwa, ukuguqula indlela yokuphila kanye lokusokwa kwabesilisa.

Uthe uHulumende uqale uhlelo lokuhlela kakutsha ugatsha olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kutsha kwabantwana ukuze lwenelise ukubhekana lenhlupho zezempilakahle kumazinga onke kugoqela lokukhangela imikhuhlane engathelelwanayo.

“Ngifuna ukuqinisekisa wonke umuntu ophila le-HIV ukuthi uHulumende omutsha uzaqhubekela phambili ebeka phambili isabelo semali yokuthenga amaARVS, kanye leminye imithi ukuze abantu bakithi babe lempilakahle.”

Share This:

Sponsored Links