Isigqi somdladla: Ihlandla letshumi lane: Indlala

11 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Isigqi somdladla: Ihlandla letshumi lane: Indlala

uMthunywa

Trevor Mhlanga

KUNGANI ubuso bukababa bungaziwa la ekhaya? Ekuseni inkukhu zisaphupha usephumile, kuze kube mnyama lelanga selembethe ingubo engakabonakali. Umama uthi sizakuzwisisa singakhula okwenzakalayo, kodwa phinde, inkukhu ingamila amazinyo kulokuthi ngamukele ukuphila santandane yena ekhona ubaba! Ngempelaviki siyamuthi tshazi kodwa lalapho sifitshane isikhathi sokumbona, kuyiwa enkonzweni usuku lonke, kubanjwe imisebenzi yangekhaya kolunye usuku.

Angazi ukuthi qhinga bani engingalenza ukuze-ke ngitshone laye sidlala ingqobe. Sengike ngantshontsha isicathulo sakhe lesiya, zavumbuluka ezinye ebengingazazi. Ngisithi ngizavuka ngimthole ephendlaphendla edinga, ngahle ngezwa ngokuhlabela kukamama ukuthi umdala kudala edle phansi.

Kunengi njengesihlabathi solwandle ongakwenza kungamukeleki ebantwini, lokhu akutsho ukuthi okwenzayo kubi. Ubaba engabonwa kanje wenzela thina ukuba sifunde, sidle, sihlale kakuhle. Ngazini mina njengengane eleminyaka eyisitshiya galo lunye, engikukhangeleleyo yikuchitha isikhathi labazali bami bonke.

Njengolusu ubuso abulutho ukunquma nxa ngisizwa leli bala elithi umsebenzi; yiyo linyamazana eginya ubaba nsuku zonke ibuye imkhafule engasathandi lutho kuphela ingubo, kodwa lazo akusi ezembethe. Nxa bengingathola umbhobho bengizahle ngidinge umsebenzi ngiqedelane lawo, ubaba ake akhululeke. Ngifisa nje ukuthi sike singene edolobheni sonke etshone engithengela izibondlo, uhlupho yisilo sonesi: umsebenzi! Haa!

“Olima umhlabathi uzathola ukudla kwanele lokwabela abanye, kodwa ogijimisa ize uzalamba.” Ngumbhalo weBhayibhili lo esawufundiswa enkonzweni, umbalisikazi owasinika lumbhalo wathi yena zinengi indlela zokulima, kodwa zonke zitsho ukusebenzisa ingqondo. Ukwenza okwenelisayo usebenzisa isipho uThixo akuphe sona ukuze ubusiswe.

Impahla yonke abalayo abantu yizibusiso ezivela kuMdali, kodwa zitholakala ngokusebenza. Abadala labancinyane bonke balengxenye ebalingeneyo emsebenzini wangekhaya lemsebenzini weNkosi. Lawa yiwo amazwi ababa njengetswayi esilondeni kimi, kodwa angenza ngazwisisa okwenza ubaba ahlale engumswenya imihla lamalanga.

Ngabantwana abancinyane kuphela abangadla esika qithi, kodwa wonke muntu ohlangeneyo ekhanda ulomlandu wokuzenzela. Abasuthayo bazwakala ngokukhalakhala ngalokhu lalokhuya okungekho kumbe okukhona okwenza bangasebenzi. Abanye njalo ngabakhala ngemitshina ebolayo emandastri basalindele ukuba kuvulwe labo baqhatshwe. Esikhathini esifanayo abanye ing’khona amehlo evuleka, benanzelela amathuba amanengi okuziphilisa.

Abafundileyo labangafundanga, abakhubazekileyo bephila lobugoga, abansundu labamhlophe, wonke umuntu ulomhlabathi wakhe wokulima. Iziphiwo lolwazi kutshiyene ebantwini, kodwa wonke umuntu wamukelisiwe amandla lengqondo kokwenza okungamanelisa. Vele nxa isisu sigcwele nti kunzima ukucabanga, okungenza zithathe kuhle ingqondo ubone ongakwenza ngempilo oyebolekwe nguThixo yikuthi ike ikutshaye indlala!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links