Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE LASITSHIYANGALOMBILI: Lesotsha liyalala

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE LASITSHIYANGALOMBILI: Lesotsha liyalala

uMthunywa

Trevor Mhlanga

LELI bala liyesabeka, lixegisa amalunga, lilephunga, lingakhulunywa kuthi hatsha, kubuye kuthi ziba, amehlo abhenquke, intamo iphenduke ilitshe, kube lokwesaba okuzuma yonke indalo, imipankwa itshitshilize amahlamvu isithi nyelele, inganyemukuli. Ungeke ulimele ibala elithi sotsha, liyathithibalisa. Liletha umpikitsha engqondweni womuntu olamandla, ongamelana lezilwane zeganga kanye lezitha ezingathambisekiyo. Emehlweni kazulu, isotsha ngumuntu odlule phakathi kokuvivinywa, ukuhlolwa ngendlela esusa ubuntu emuntwini abe yinunu edla amalahle avuthayo. Siyawathanda amasotsha avikela isizwe, kodwa sibuye siwesabe, kawajwayeleki. Ubuso bakhona kabukhangeleki, benza umuntu axolise engonanga. Kunzima ukwamukela ukuthi lawo amasotsha ngabantu.

Kuhle ukusebenza nzima, kusuthisa umphefumulo, igazi liyagijima ngamandla emithanjeni, lamafutha omzimba ayatsha. Nxa ukhangela indima osuyilimile kuyakujabulisa, ukubona umsebenzi wezandla zakho uphumelela kuyathokozisa ukwedlula intokozo etholwa lijaha eliqonywa ngokwakuqala empilweni yalo. Amavila ahlala elezaba zokungenzi lokhu okumele kwenziwe kodwa abantu abafanayo abasweli mathuba okudla amaqabunga asetshezwe ngabanye abantu, kabayi ndawo abanjalo. Abakhutheleyo bayalima ukuze bathole imali, amasimu kawafani kusiya ngokuphiwa komuntu, kodwa imbadalo ikhona kulabo abazimiseleyo emisebenzini yabo. Lanxa kunjalo akumelanga kukhohlakale ukuthi impilo iqakathekile kulomsebenzi.

Okwenza abanye abazali bangathandi ukuba abantwababo babe ngamasotsha yikuthi kulumsebenzi impilo yomuntu ihlala isengozini. Kungenzeka babe khona abalahlekelwa yimpilo bengakaqedi ukuqeqetshwa, futhi akusi msebenzi ongathi nxa usuke wangena kuwo okweminyaka thize ubususekela uyedinga omunye umsebenzi kwamanye amazwe. Lawe nxa ucabanga ngakho lokhu, uyathikaza andukuba ulobe incwadi yokudinga umsebenzi onjalo. Abaqhatshwayo akusi wonkana umuntu, kumele umzimba uhlolwe ukuba ungakumela na ukuba yingxenye yebutho, kuyagijinywa, kuthathwe igazi, kukhangelwe lokhu lalokhuya umuntu engakemukelwa ukungena esikolo sokuqeqetshwa ukuba ngomunye webutho lesizwe. Kulokhu akukhethwa bulili, ngoba nxa kungenzeka iqhamuke impi akula nhlamvu ezehlukeneyo kusilisa lakusifazane.

Ungakhangela izehlakalo zempilo, ezinengi zakhona zifika zingakhangelelwe, umkhuhlane, ukufa, ingozi. Ngalokho kusifanele ukuthi siziphathe njengamabutho empini, sihlale sizilungiselele ukuba kungavuka okuvukayo simelane lakho. Ukuze kuphumelele konke esikwenzayo kumele kusetshenzwe. Umsebenzi ungaqhutshwa kuhle siyafika isikhathi sokuthi umuntu aphumule, atshaywe ngumoya, funa achithe isikhathi lemuli. Nxa ungasebenza kokuphela, loba bekutsho ukuba ungunsimbi kayigobi, uzaphetha ngokuthi votshololo phansi. Kukhona iqiniso ngebutho, lanxa kungabantu abaqinileyo emzimbeni, abakhaliphileyo engqondweni, abalihawu lesizwe, nxa isikhathi singafika, lesotsha liyalala!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links